Thường trực Tỉnh uỷ Thái Nguyên vừa có công văn số 402-CV/TU yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tốt 4 nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiềm chế lạm phát.
Cụ thể là: 1- Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP và Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17-4-2008 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì và đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 2- Gương mẫu thực hiện tốt nội dung Công văn số 20-CV/TW ngày 14-7-2006 của Ban Bí thư TW về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các tổ chức đảng. 3- Tạm dừng việc sử dụng ngân sách Nhà nước để tổ chức các đoàn cán bộ đi nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong nước và quốc tế năm 2008. 4- Các huyện, thành, thị uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo cấp uỷ cấp dưới nghiêm túc thực hiện chỉ đạo nói trên của Thường trực Tỉnh uỷ.
MH