Tính đến đầu năm 2021, toàn tỉnh có 4.239 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng, chiếm khoảng 75% doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong năm 2020, đã có 487 doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay 12.288 tỷ đồng thông qua các hội nghị đối thoại/kết nối giữa doanh nghiệp với ngân hàng. Đối với Chương trình hỗ trợ khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lũy kế từ ngày 23/1 đến ngày 31/12/2020, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng như: miễn, giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Theo đó, tổng dư nợ được miễn giảm lãi vay là 6.109 tỷ đồng, cho 5.465 khách hàng, số lãi được miễn giảm là gần 15 tỷ đồng. Cơ cấu thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ là 8.167 tỷ đồng, cho 2.977 khách hàng; cho vay mới với lãi suất ưu đãi 39.213 tỷ đồng, cho 15.246 khách hàng (cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh).

Hạ Liên