Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên cùng các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Mạnh Hùng
Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên cùng các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Mạnh Hùng

Trao đổi với phóng viên Báo Thái Nguyên trước phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII), đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: 22 đại biểu tỉnh Thái Nguyên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIII với một tâm thế vững vàng, có sự chuẩn bị chu đáo. Bằng tình cảm, sự tâm huyết và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, các đại biểu sẽ đóng góp trí tuệ vào thành công của Đại hội.

P.V: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Thái Nguyên. Xin đồng chí cho biết, trước khi đi dự Đại hội XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã chuẩn bị như thế nào để đóng góp vào thành công của Đại hội? 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu gồm 21 đồng chí và 1 đại biểu đương nhiên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội XIII của Đảng. Được tham dự Đại hội - một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - chúng tôi xác định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của mình trước cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đoàn đại biểu của tỉnh đã tổ chức họp Đoàn, phân công nhiệm vụ, kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tâm thế tốt nhất tham dự Đại hội. Các thành viên trong Đoàn đã chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tham gia các chương trình nghị sự của Đại hội để có những đóng góp thiết thực, hiệu quả, góp phần vào thành công của Đại hội. 

P.V: Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Là một trong các đại biểu tham dự Đại hội XIII, đồng chí có nhận xét gì về những điểm mới trong công tác văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần này?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: So với Đại hội XII, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng có một số điểm mới trong hệ quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển đất nước cũng như các nhiệm vụ trọng tâm; thể hiện sự phát triển tư duy lý luận, định hướng chiến lược của Đảng, đưa đất nước vào một giai đoạn phát triển mới.

Mở đầu, ngoài phần giới thiệu khái quát bối cảnh, dự thảo Báo cáo chính trị xác định phương châm của Đại hội XIII là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, như vậy phương châm được thêm thành tố “sáng tạo - phát triển” thay cho “đổi mới” so với Đại hội XII. Chủ đề Đại hội XIII được kết cấu bởi 5 thành tố: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN”. Chủ đề Đại hội có một số điểm mới cơ bản là: Bổ sung “xây dựng hệ thống chính trị” vào nội dung, thành tố xây dựng Đảng; đưa “khát vọng phát triển đất nước” vào chủ đề và xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá trên 7 phương diện, lĩnh vực về xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN; giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, dự thảo Báo cáo chính trị xác định những hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ 4 nguyên nhân chủ quan cơ bản, đúc kết, rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Dự thảo đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Nhìn lại quá trình này, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa. Thực tiễn đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước…

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó bổ sung thêm nhiệm vụ về tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong các nhiệm vụ trọng tâm đều có những nội dung mới. Cụ thể về kết cấu có sự sắp xếp thứ tự lần lượt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người; hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ XHCN, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ba đột phá chiến lược do Đại hội XI, XII của Đảng xác định có ý nghĩa, giá trị lâu dài vẫn còn nguyên giá trị và sẽ được cụ thể hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển. 

Về công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân. Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời được cụ thể hóa cho cả tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

P.V: Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên sẽ đóng góp những ý kiến tâm huyết, đồng thời có kiến nghị gì với Đại hội, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Ngày 19/10/2020, toàn bộ dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến 10/11/2020. 

Trong 4 dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đưa ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII; tiếp đó là dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; tiếp nữa là dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. 
Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Về cơ bản, các ý kiến rất tâm huyết và sâu sắc, hầu hết đều cho rằng các dự thảo văn kiện lần này được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bố cục khoa học, chặt chẽ, văn phong chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu. Nội dung có tính khái quát cao, toàn diện, đồng thời vừa có tính cụ thể ở những vấn đề cần thiết, có số liệu chứng minh đầy đủ, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn của Việt Nam và thế giới… 

Về ý kiến, kiến nghị tại Đại hội: 

Thứ nhất: Chúng tôi đề nghị tiếp tục coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, đây là vấn đề cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta. Do đó phải thường xuyên và tăng cường chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… cho cán bộ, đảng viên.

Thứ hai: Đề nghị Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền. Bởi hiện nay tham nhũng, chạy chức, chạy quyền còn có những biến tướng ngày càng tinh vi hơn.

Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền thông qua cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đạo đức trong thực hành công vụ.

Thứ tư: Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các cán bộ cấp chiến lược, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phải đi tiên phong, nêu gương sáng dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung; đội ngũ trí thức, doanh nhân đóng vai trò nòng cốt trong lao động, sáng tạo; động viên, phát huy vai trò chủ thể và sức sáng tạo vĩ đại của nhân dân; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

P.V: Tham dự Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên mang theo những kỳ vọng và gửi gắm gì đến Đại hội, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, chúng ta vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu rất quan trọng đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, một nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để phát triển KT-XH, nhất là thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển KT-XH và đã thành công, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả. Chúng ta cũng có những giải pháp thích hợp để giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Đặc biệt, chúng ta tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế… Những thành tựu đó đã tạo được dấu ấn, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm theo dõi và mong chờ, đặt nhiều kỳ vọng. Trong nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị Đại hội được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành công phu, kỹ lưỡng; phát huy dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, tạo được sự nhất trí cao. Đây chính là tiền đề quan trọng cho sự thành công của Đại hội.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đi dự Đại hội XIII của Đảng mang theo niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh vào sự thành công của Đại hội. Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, tham gia tích cực vào các nội dung, chương trình đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội, đáp ứng được lòng mong đợi và sự kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Thúy Hằng
(Thực hiện)