Các đại biểu phát biểu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh CCHC.
Các đại biểu phát biểu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh CCHC.

Sáng ngày 26-1, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo lần hai đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu nội dung và giải pháp thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Tham dự Hội thảo có gần 50 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị.

Mục tiêu tổng quát công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030 là: Tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để thực hiện nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Trọng tâm CCHC giai đoạn 2021-2025 là: Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp có năng lực, phẩm chất đạo đức, có số lượng, cơ cấu hợp lý; đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên hướng tới chính quyền số.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để góp ý tập trung vào các nội dung: Cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; chế độ công vụ; hiện đại hóa hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến; xã hội hóa dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; xã hội hóa dịch vụ công về giáo dục và y tế góp phần giảm tải sự nghiệp công lập; cải cách công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cùng với đó, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Các ý kiến đóng góp, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu, tổng hợp, bổ sung vào đề tài và báo cáo UBND tỉnh để thực hiện các quy trình tiếp theo.

 

Hằng Nga