Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 12-8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự có đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của BCH Trung ương Đảng về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII và thông báo của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng về việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Tỉnh ủyThái Nguyên tổ chức các hội nghị để thực hiện các bước giới thiệu nhân sự tái ứng cử Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII và nhân sự Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu căn cứ vào các tiêu chuẩn đã được quy định để lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực. Đồng thời có tầm nhìn, trình độ để tham gia hoạch định đường lối, chính sách, góp phần xây dựng BCH Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội Đảng - thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua các tờ trình về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đã được quy định, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín trên cơ sở bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Hằng Nga