Chiều 3-8, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Thái Nguyên, tham dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo đánh giá, tháng 7 vừa qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy các cấp hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên theo đúng tiến độ, nổi bật là: Tham mưu với cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với các cán bộ không tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; lĩnh vực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng được triển khai bài bản, chặt chẽ…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong tháng 7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục triển khai các đề tài, đề án theo chương trình, kế hoạch công tác năm của cấp ủy các cấp; làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tham mưu công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu theo dõi, hướng dẫn chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức cán bộ; chính trị, nội bộ; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Cùng với đó, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng…

Duy Phương.