Sáng 3-8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ..

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị lần này sẽ xem xét, thảo luận về dự thảo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Đây là nội dung quan trọng, bởi Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, có quyền quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Do đó, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nêu cao trách nhiệm, tập trung thảo luận về các tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu. Từ đó thống nhất về Đề án để trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Theo dự thảo Đề án, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 22 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 21 đại biểu chính thức. Số đại biểu dự khuyết là 2 đồng chí. Các đại biểu phải bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và sức khỏe; bảo đảm cơ cấu tỷ lệ nữ trên 15%, đại biểu là cán bộ trẻ trên 10% và các thành phần khác theo quy định của Điều lệ Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Sau khi được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục được lấy ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thực hiện các bước theo quy trình, quy định.

Nhị Hà