Võ Nhai: Cán bộ nữ tham gia cấp ủy chiếm tỷ lệ 21,6%
Cập nhật ngày: 02/08/2020 16:30

Nhiệm kỳ 2020-2025, 34 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Võ Nhai đã thực hiện tốt việc bầu ban chấp hành có số dư theo quy định.

Tổng số cấp ủy viên được bầu là 324 đồng chí, trong đó số cấp ủy viên nữ là 70 đồng chí, chiếm tỷ lệ 21,6%.  Tổng số ủy viên ban thường vụ được bầu là 96 đồng chí, trong đó số ủy viên ban thường vụ là nữ đạt tỷ lệ 11,46% với 11 đồng chí. Có được kết quả này là nhờ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt chủ trương, chính sách, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ dân tộc thiểu số.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo quy định và kịp thời; cán bộ sau đào tạo được bố trí công việc phù hợp nhằm phát huy năng lực, hiệu quả công tác. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng của Võ Nhai đã tăng về số lượng, chất lượng, góp phần đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý, thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của địa phương.

Minh Phương