Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay T.P Thái Nguyên đã chi trả hỗ trợ cho 13.519 trường hợp, với tổng kinh phí trên 17, 401 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ 4.653 trường hợp là người có công; 5.030 trường hợp thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; 1.410 trường hợp đối tượng nghèo; 2.426 trường hợp là đối tượng cận nghèo. Theo đó, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng; hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng (các đối tượng được hỗ trợ 3 tháng và lĩnh tiền một lần). Nhằm chi trả đúng đối tượng, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội T.P Thái Nguyên đã kiểm tra, thẩm định chặt chẽ trước khi thực hiện chế độ cho các đối tượng thụ hưởng. 

Trước đó, T.P thái Nguyên đã trích hơn 600 triệu đồng từ nguồn ngân sách để hỗ trợ đột xuất cho 3.034 đối tượng gặp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi người được hỗ trợ 200.000 đồng.

Sông Hương