Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Đại Từ đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 3 xã: Bình Thuận, Lục Ba và Hoàng Nông đã đạt 19/19 tiêu chí NTM và đang chờ xét, công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định. Năm nay, huyện phấn đấu có 3 xã về đích NTM đó là: Cát Nê, Văn Yên và Minh Tiến; xã Tiên Hội đạt xã NTM kiểu mẫu.

Tính đến thời điểm này, xã Tiên Hội có 12/19 tiêu chí đạt xã NTM kiểu mẫu; xã Cát Nê, Văn Yên có 15/19 tiêu chí NTM; xã Minh Tiến có 16/19 tiêu chí. Các tiêu chí mà các xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2020 chủ yếu là: Cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm…

Nhằm hoàn thành mục tiêu đưa các xã nói trên về đích NTM trong năm 2020, ngay từ đầu năm, huyện Đại Từ đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chung tay đóng góp xây dựng NTM; tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, số lượng các tiêu chí xây dựng NTM đối với các xã còn lại, bình quân mỗi xã đạt thêm từ 1 tiêu chí trở lên.

Thu Huyền