Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đến nay, 100% số xã, thị trấn của huyện Định Hóa đã xây dựng được văn bản để cụ thể hóa những nội dung phải công khai ở địa phương.

Những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân như: Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng các loại quỹ... đều được công khai; tạo điều kiện để người dân được bàn bạc và quyết định trực tiếp nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc đóng góp, xây dựng công trình phúc lợi. Cùng với đó, 100% số xóm, tổ dân phố trên địa bàn đã thành lập được ban thanh tra, ban giám sát đầu tư cộng động; xây dựng hương ước, quy ước được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tính từ năm 2016 tới nay, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa đã cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức trên 600 cuộc thanh tra, giám sát các công trình do người dân đóng góp, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó có 56 vụ việc vi phạm, có kiến nghị giải quyết; tỷ lệ đã xử lý và trả lời đạt 100%. Ngoài ra, huyện cũng hỗ trợ 4 xã điểm là: Linh Thông, Bộc Nhiêu, Thanh Định và Bảo Cường lắp đặt bảng thông tin và hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân. 

Nhị Hà