Năm 2020, UBND tỉnh quyết định chi hơn 74,7 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong đó, nguồn kinh phí cước trợ giá và nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh là hơn 51,3 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững là 14 tỷ đồng và nguồn vốn đầu tư phát triển hỗ trợ là gần 9,4 tỷ đồng.

Căn cứ vào các nguồn kinh phí thực hiện Phương án, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp - PTNT và các sở, ngành liên quan thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí, phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị, địa phương thực hiện. Đối với UBND các huyện, thành, thị cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung và cơ chế hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đặc biệt ưu tiên xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung gắn với các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh.

Lương Hạnh