UBND tỉnh vừa thông qua quyết định phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020. Theo đó, có 55 TTHC của 17 ngành: Tư pháp, Văn hóa, Giáo dục, Nội vụ, Ngoại vụ, Tài nguyên Môi trường… được đưa vào để tập trung rà soát, đánh giá.

Thông qua rà soát, đánh giá các TTHC đang áp dụng để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy TTHC, quy định hành chính có liên quan không cần thiết, không phù hợp; cắt giảm chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu: Trước 31/1/2020, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị hoàn thành xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo với Văn phòng UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị rà soát, đánh giá TTHC theo ngành, hoàn thành báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC, phương án đơn giản hóa TTHC về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020.

Thông qua việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2019, UBND tỉnh đã quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 27 TTHC trên các lĩnh vực. Trong 27 TTHC được đơn giản hóa có 2 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh là bãi bỏ TTHC ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế của các cơ quan thuộc tỉnh và cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Thái Nguyên.

Hằng Nga