Trách nhiệm xây dựng nghị quyết của Đảng
Cập nhật ngày: 06/12/2019 17:11

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, đảng bộ các cấp trong tỉnh đã và đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội Đảng. Ý thức rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị văn kiện, thời gian qua, tiểu ban văn kiện đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh đã tổ chức làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện. Điều đó thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của đảng bộ các cấp nhằm bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, kế hoạch đại hội, góp phần nâng cao chất lượng, nâng tầm trí tuệ các văn kiện, nghị quyết (VK,NQ) đại hội Đảng.

Thước đo chất lượng các VK,NQ của tổ chức đảng các cấp là ở chỗ sau khi chính thức ban hành có tạo được sự đồng thuận trong Đảng, trong Nhân dân hay không; có đi vào cuộc sống và làm chuyển biến tình hình, giải quyết được những vấn đề đặt ra hay không; có bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn cuộc sống và lợi ích chính đáng của Nhân dân hay không?...

Những năm qua, đại đa số các cấp ủy đảng, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn và yêu cầu của cấp trên trong xây dựng nghị quyết của Đảng. Song trên thực tế, việc phát huy vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong nâng cao chất lượng VK,NQ của Đảng vẫn còn những vấn đề đặt ra, đặc biệt là tình trạng thiếu ý thức trách nhiệm trong tham gia đóng góp, xây dựng VK,NQ. Chất lượng xây dựng VK,NQ của một số tổ chức đảng, nhất là ở cấp cơ sở chưa sát với tình hình thực tiễn, chưa theo kịp những biến chuyển của tình hình nhiệm vụ. Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng VK,NQ của Đảng chưa chặt chẽ, còn biểu hiện qua loa, chiếu lệ. Vẫn còn tình trạng xây dựng nghị quyết theo kiểu hình thức, sao chép, rập khuôn, chủ quan, xa rời thực tế... Một trong những nguyên nhân của tồn tại ấy là do không ít đảng viên chưa nhận thức rõ vai trò của mình trong việc tham gia đóng góp xây dựng VK,NQ.

Qua kiểm tra công tác xây dựng Đảng hằng năm của các cơ quan chức năng, việc xây dựng VK,NQ tại một số tổ chức đảng có sự na ná giống nhau. Việc kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết có nơi còn chung chung, chưa sát thực tế, có biểu hiện bao biện, né tránh khuyết điểm. Việc xác định mục tiêu, phương hướng, biện pháp lãnh đạo chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để lựa chọn cho đúng và trúng nội dung nên tính khả thi của các VK,NQ không cao. 

Trước đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới, vấn đề phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng VK,NQ của Đảng ngày càng trở nên quan trọng, cấp thiết. Vấn đề đặt ra là phải làm sao để VK,NQ của Đảng thực sự là sản phẩm trí tuệ của tập thể, đảm bảo cơ sở lý luận, bám sát thực tiễn cuộc sống, có tính sáng tạo và đổi mới. VK,NQ có hàm lượng chất xám cao, mang tính khả thi là giải pháp quan trọng để chúng ta đấu tranh phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 

VK,NQ không chỉ thể hiện sự tập trung trí tuệ của toàn Đảng mà chính là thể hiện sự hòa quện giữa ý Đảng với lòng dân; thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về những chủ trương, đường lối phát triển đất nước, địa phương trước mắt cũng như lâu dài. Tham gia xây dựng VK,NQ vừa là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, vừa là trách nhiệm của người đảng viên. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng VK,NQ của Đảng, đảng bộ các cấp hãy xốc lại tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng Đảng nói chung và trong xây dựng VK,NQ nói riêng. Các đảng bộ hãy phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, đồng thời trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, coi trọng lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác phù hợp với từng đối tượng nhằm tạo cho được sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân trong các VK,NQ. 

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Việc chuẩn bị tốt báo cáo chính trị cùng các văn kiện khác trình đại hội, đồng thời tổ chức tốt thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên là việc làm hết sức quan trọng. Mỗi đảng viên, cán bộ hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp vào các VK,NQ của Đảng theo đúng hướng dẫn của cấp trên, mạnh dạn đề xuất những chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để góp sức tạo nên một luồng gió mới trong công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển kinh tế - xã hội cho nhiệm kỳ mới 2020-2025 nhiều khởi sắc.

Hà Phương
(T.P Thái Nguyên)