Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Duơng Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 10/1/2018 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 diễn ra ngày 15-10. Dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Theo đánh giá, kết quả triển khai Đề án bước đầu đã thu hút được doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ động vật; nâng cao nhận thức của người chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, hiện nay, toàn tỉnh mới có 12/140 chợ có sản phẩm động vật có dấu kiểm soát giết mổ. Các chỉ tiêu về giảm số hộ giết mổ động vật không đủ điều kiện, các điểm kinh doanh sản phẩm động vật có giấy phép và đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y; các chợ tại trung tâm thành phố, thị xã, các huyện kinh doanh sản phẩm thịt phải có dấu kiểm soát chưa thực hiện được. Đến nay, toàn tỉnh mới xây dựng được 9/27 cơ sở giết mổ động vật tập trung, nhỏ lẻ, đạt 33,3% mục tiêu Đề án; hình thành được 5/10 chuỗi liên kết sản xuất - chăn nuôi - chế biến. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh các nội dung như: Khó khăn trong hoạt động tại các cơ sở giết mổ tập trung; vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng các cơ sở giết mổ; giải pháp để xoá bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ, tự phát; kiểm soát đầu vào tại các bếp ăn tập thể…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp - PTNT cần tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết các nội dung thực hiện Đề án từ nay đến hết năm 2020. Sở Công thương cần rà soát lại các quy định về trách nhiệm quản lý đối với lĩnh vực đã được giao nhiệm vụ; Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án. Đối với Cục Quản lý thị trường cần tăng cuờng kiểm tra, giám sát việc kinh doanh hàng hóa đảm bảo nguồn gốc xuất xứ tại các chợ; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể theo phân cấp. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đề ra lộ trình xóa bỏ các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, tự phát và xử lý tình trạng buôn bán sản phẩm động vật trên vỉa hè. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân...

Cũng tại Hội nghị, đại diện một số cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ và một số bếp ăn tập thể trên địa bàn T.P Thái Nguyên đã ký cam kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm (ảnh).

Lương Hạnh