Thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với triển khai sâu rộng các cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Phụ nữ Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới", 6 tháng đầu năm nay, Hội LHPN Võ Nhai Hội đã thành lập mới 14 câu lạc bộ (CLB) "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", hỗ trợ xây dựng 15 lò đốt rác tại hộ gia đình, ra mắt 10 tuyến đường phụ nữ tự quản... Như vậy, đến nay, trong toàn Hội có tổng số 101 CLB "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với 3.659 thành viên; 74 mô hình "Chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia xây dựng nông thôn mới" với 4.170 thành viên; 166 mô hình "Một việc làm thiết thực bảo vệ môi trường"...

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN Võ Nhai tiếp tục triển khai thực hiện tốt khâu đột phá "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Hội LHPN tỉnh phát động, phong trào "Phụ nữ Thái Nguyên sản xuất, kinh doanh giỏi" giai đoạn 2017-2020. Qua đó, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ (giúp công lao động, vật liệu, bằng tiền...) với tổng giá trị 85,5 triệu đồng; xây dựng 4 mô hình tạo việc làm tại chỗ cho 160 lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập trên 5 triệu đồng/người /tháng; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 17 cuộc tập huấn khoa học kỹ thuật cho 1.212 người tham dự, mở 7 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 321 hội viên phụ nữ...

Đức Anh