Hai năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới cho trên 700 quần chúng ưu tú và đảng viên mới.
Hai năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới cho trên 700 quần chúng ưu tú và đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối (ĐUK) các cơ quan tỉnh xác định việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh là yêu cầu cấp thiết, trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên, là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Quyết tâm đó đã được thể hiện bằng Đề án số 07-ĐA/ĐUK ngày 25/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020" (Đề án 07).

Mục tiêu tổng quát của Đề án 07 là: Các TCCSĐ tiếp tục củng cố, kiện toàn theo hướng hiệu quả, sắp xếp đảng viên trong một tổ chức một cách hợp lý. Không ngừng xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, chi bộ. Hằng năm, 100% cấp ủy cơ sở xây dựng và ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở cơ quan, đơn vị. 95% đảng viên, cán bộ, công chức tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ Khối. Bình quân 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát triển đảng viên mới hằng năm tăng 5% so với tổng số đảng viên; không có TCCSĐ yếu kém…

Ban Thường vụ ĐUK đã xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu của đề án theo lộ trình cụ thể. Sau 2 năm thực hiện Đề án 07 đã đem lại nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng trong Khối. Thực tế cùng Đoàn kiểm tra của ĐUK kiểm tra kết quả bước đầu thực hiện Đề án 07 cho thấy hằng năm 100% các cấp ủy cơ sở đã xây dựng và ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; trên 98% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, nghiên cứu và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết. Các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai đề án đến các chi bộ và toàn thể đảng viên. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời kiểm tra, nắm bắt tình hình, giải quyết ngay những vướng mắc, bức xúc tại chi bộ.

Một số Đảng bộ đã thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổng hợp, báo cáo đăng ký việc “làm theo” Bác của các tập thể, cá nhân về ĐUK, đồng thời làm tốt việc biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình làm theo Bác. Một số cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt việc tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trên Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên, bản tin của các ngành, cơ quan, đơn vị. 3 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương, khen thưởng cho 120 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các chi bộ đã đăng ký thời gian, nội dung sinh hoạt lên hệ thống phần mềm của ĐUK chậm nhất ngày mùng 5 hằng tháng, ngày họp chi bộ từ 1 đến 10 hằng tháng, báo cáo kết quả họp từ 10 đến 15 hằng tháng. Nhiều cấp ủy, chi bộ đã thống nhất ngày sinh hoạt trong tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới, đặc biệt là các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Ngô Văn Tân, Bí thư Chi bộ 5, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết: Trong những buổi sinh hoạt chuyên đề, chúng tôi đưa những câu chuyện về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư gắn với nhiệm vụ công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Định kỳ hằng năm, chi bộ đều tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm kiểm điểm, đánh giá lại việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng viên, chỉ ra những mặt làm được, những hạn chế cần khắc phục. Qua tự soi rọi lại bản thân, từng cán bộ, đảng viên đã chấp hành tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động và luôn giữ gìn khối đoàn kết, sống tương thân, tương ái, giúp nhau cùng tiến bộ.

Ngoài quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì việc rà soát, sắp xếp mô hình TCCSĐ được ưu tiên chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác phát triển đảng viên mới được các chi, đảng bộ quan tâm chú trọng, gắn với củng cố, thành lập chi bộ Đảng. Với sự chỉ đạo quyết liệt, bình quân 2 năm qua, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong toàn đảng bộ chiếm tỷ lệ 97,66% trở lên (chỉ tiêu Đề án 07 là 95%); từ tháng 6-2017 đến tháng 4-2019 toàn Đảng bộ kết nạp được 349 đồng chí, chiếm 5% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ (chỉ tiêu đề án là 5%); số TCCSĐ năm 2017 hoàn thành tốt nhiệm vụ trên là 62/65 đơn vị, chiếm 95,4% (trong đó đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh chiếm 78,48% trên tổng số TCCSĐ được đánh giá); năm 2018 có 54/61 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 91,07 % (trong đó đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 22,22% số TCCSĐ được đánh giá).

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục đó là một số chi, đảng bộ chưa chú ý đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn nghèo nàn, chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo của chi bộ; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa thực sự đổi mới, nhất là đảng viên không giữ chức vụ, đã hạn chế vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp chưa tổ chức được nhiều cuộc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở một số cơ quan thực hiện chưa được thường xuyên, liên tục, dẫn đến bị động trong công tác này… Bởi vậy, để thực hiện thắng lợi Đề án 07, thì cấp ủy các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Đề án ở các TCCSĐ.

Hằng Nga