Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Từ đó góp phần huy động nhiều nguồn lực đầu tư, tài trợ cho phát triển văn hóa, xây dựng con người.

Trong 5 năm qua, tổng kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh là trên 582 tỷ đồng, trong đó có một phần đầu tư các thiết chế văn hóa. Cùng với đó, thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của tỉnh giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030, các địa phương đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ phù hợp để phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, xây dựng nhà văn hóa ở các xóm, tổ dân phố. Cụ thể, các huyện, thành, thị có mức hỗ trợ từ 10 đến 150 triệu đồng/nhà văn hóa được đầu tư xây mới hoặc sửa chữa. 

Đến nay, toàn tỉnh có 9 trung tâm văn hóa và 9 thư viện cấp huyện, 124 trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã; 2.696/3.032 xóm, tổ dân phố (đạt tỷ lệ 88,9%) có nhà văn hóa. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng cơ bản hoạt động có hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Duy Phương