Ngày 21-5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) T.P Sông Công đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019-2024). Đến dự có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sông Công.

Theo đánh giá tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ các cấp ở T.P Sông Công đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng và tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhiều cuộc vận động, phong trào (như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…) đã được triển khai sâu rộng trong nhân dân và đạt nhiều kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, MTTQ còn tích cực thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ T.P Sông Công tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên nhằm đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Đại hội đã bầu 51 ủy viên Ủy ban MTTQ T.P Sông Công khóa VIII; bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

V.V