Báo công dâng Bác
Cập nhật ngày: 19/05/2019 10:10

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 18-5, tại Khu di tích đặc biệt ATK Định Hóa, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị các có đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đại diện cho 73 tổ chức cơ sở đảng và trên 5.000 đảng viên của Đảng bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong 03 năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tích cực hưởng ứng, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt được những kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức tốt việc học tập Chỉ thị số 05-CT/TW và triển khai thực hiện với nhiều chủ đề khác nhau gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để xây dựng các chuẩn mực, tiêu chí sát thực để các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, quần chúng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với mục tiêu trung thành với lý tưởng cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương, kính trọng nhân dân; nêu cao trách nhiệm trong thực hiện công tác  chuyên môn; cương quyết đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch…

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kịp thời xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát, đầy đủ và chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn đảng bộ; Chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác giáo dục, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

 Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã cơ bản đạt được các mục đích, yêu cầu đặt ra. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở tất cả các chi, đảng bộ trong Khối các cơ quan tỉnh. Hội nghị cũng đã đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới.

Nhân dịp này, có 15 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương và khen thưởng (ảnh).

Văn Hiến