Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh ký Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh ký Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngày 17-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35-NQ/TW). Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các sở: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Trường Chính trị tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác này. Theo yêu cầu của Kế hoạch, các cấp ủy trong tỉnh cần triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW nghiêm túc và làm rõ tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích Quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, đặc biệt quan trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Do vậy, đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.Cán bộ trong lực lượng tuyên giáo và các cơ quan báo chí của tỉnh phải xung kích, nòng cốt, sáng tạo trong tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW…

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh năm 2019; triển khai một số nội dung công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Văn Hiến