Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đồng Hỷ đang tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 60 đảng viên mới.

Trong 10 ngày (từ ngày 13 đến 23-5), các học viên sẽ được học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mac – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; quan hệ quốc tế...

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam… từ đó xác định rõ hơn nhiệm vụ của người đảng viên, tích cực phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Quỳnh Trang