Ngày 3-12, Huyện ủy Định Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và trưởng, phó các ban, ngành của huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-02-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”…

Ngay sau Hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Định Hóa đã đề nghị các đồng chí bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với điều kiện thực tiễn; Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể các cán bộ, đảng viên thuộc chi, đảng bộ ở cơ sở.

Nguyên Ngọc