Ngày 17/12/2007, Bộ Chính trị đã ban hành “Quy định số 115-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm” nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Mặt khác, Quy định này được phổ biến đến chi bộ, áp dụng đối với tất cả đảng viên sẽ góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát đối với sinh hoạt cá nhân, hành vi đạo đức, hoạt động xã hội của từng đảng viên của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng.

Quy định mới này cũng gồm 19 điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 19-QĐ/TW ngày 3/1/2002 của Bộ Chính trị (Khoá IX) nhưng đã được bổ sung đầy đủ, hoàn chỉnh và bao quát hơn sau khi rút kinh nghiệm, đúc kết và mở rộng nội dung từ quá trình triển khai Quy định số 19 trong gần 6 năm qua. Một số điều được bổ sung thêm những ý mới như: phát tán thông tin tài liệu trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gửi, phát tán đơn, thư khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết; xúi giục gây mất đoàn kết; lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với người khác; tổ chức tham gia các hội trái quy định của pháp luật; làm trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong kinh doanh chứng khoán, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, trong các hoạt động giám sát quản lý, giao đất, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đi nước ngoài trái quy định của pháp luật; cố ý để người thân lợi dụng vị trí công tác của mình để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái với quy định của pháp luật; cho thuê, cho mượn tài sản của Nhà nước được giao quản lý, sử dụng trái với quy định của pháp luật; vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, sống chung với người khác như vợ chồng; bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp.

Điều 5 và Điều 13, nội dung quy định mới hoàn toàn (nội dung cũ được dồn gộp vào Điều 4 và Điều 12), đó là: Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật. Sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, viết, phát hành hồi ký không lành mạnh, không đúng sự thật, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội (Điều 5). Kê khai không đầy đủ tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; trốn, trì hoãn nộp thuế; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định của pháp luật; tham gia hoạt động rửa tiền (Điều 13).

Việc tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm Quy định về các điều đảng viên không được làm được gắn với trách nhiệm cụ thể từng cơ quan, cá nhân thi hành nhiệm vụ: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định; các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định, định kỳ hàng năm phải báo cáo với cấp uỷ cấp trên tình hình thực hiện Quy định; đảng viên vi phạm Quy định là vi phạm kỷ luật đảng sẽ bị xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
admin
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản