Sáng 23-10, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã làm việc với Ban Tổ chức T.Ư đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng thuộc lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.
Cùng dự, có các vị Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư và Hồ Ðức Việt, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; lãnh đạo một số ban của Ðảng, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ từ sau Ðại hội lần thứ X của Ðảng và nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, đồng thời nghe đồng chí Trương Tấn Sang và một số cán bộ chủ chốt của Ban Tổ chức T.Ư phát biểu ý kiến về một số vấn đề đáng quan tâm trong công tác tổ chức, cán bộ hiện nay...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức T.Ư và đội ngũ làm công tác cán bộ, làm công tác tổ chức ở cấp ủy các cấp trong thời gian qua. Cụ thể là: Tham mưu cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng. Tham mưu chuẩn bị nhân sự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và nhân sự chủ chốt các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ khóa XII. Tiếp tục triển khai đồng bộ các khâu công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Tổ chức T.Ư và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp, trong đó thực hiện tốt Quyết định hợp nhất Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ T.Ư với Ban Tổ chức T.Ư thành Ban Tổ chức T.Ư...

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ một số mặt hạn chế, yếu kém như: chưa thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Ðảng; còn thiếu những quy chế cụ thể bảo đảm phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; chậm hoàn thiện cơ chế giám sát trong Ðảng và trong hệ thống chính trị, giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Ðảng, Nhà nước và cán bộ, đảng viên; chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu quả trong xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức; thiếu sự quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng... Khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Ðảng là một vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự phấn đấu quyết liệt, trong đó vai trò tham mưu của Ban Tổ chức T.Ư hết sức nặng nề, cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả cao...

Về phương hướng thời gian tới, sau khi nêu mục tiêu chung về công tác tổ chức, xây dựng đảng trong nhiệm kỳ này, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh một số nhiệm vụ, đòi hỏi sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện thật tốt:

Một là, Ban Tổ chức T.Ư nghiên cứu, tham mưu tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ðảng, của hệ thống chính trị, trong đó cần lưu ý cả ba mặt: xác định chức năng, nhiệm vụ phù hợp; biên chế hợp lý đi đôi với nâng cao trình độ cán bộ, công chức và đổi mới phương thức, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Ðảng; không coi việc tăng biên chế là điều kiện duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, công tác chính trị nội bộ. Ðề án chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH phải xây dựng theo tinh thần đổi mới, trên cơ sở quán triệt nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu tổ chức. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành của hệ thống chính trị. Ðổi mới các mặt công tác quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Khắc phục tình trạng "dĩ hòa vi quý" và kiên quyết đấu tranh cũng như có thiết chế chống việc "chạy chức", "chạy quyền", có động cơ vụ lợi cá nhân trong công tác cán bộ.

Ba là, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Ðây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng năm nay và những năm tiếp theo. Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư sắp tới sẽ thảo luận đề án này. Sau khi có nghị quyết, Ban Tổ chức T.Ư kịp thời có kế hoạch và biện pháp để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống...

Bốn là, tham mưu việc đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Ðảng, trước mắt tập trung hoàn thiện hệ thống các quy chế về sự lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ðảng đoàn, Ban cán sự Ðảng các cơ quan chủ chốt trong hệ thống chính trị; sự lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng đối với cơ quan chính quyền cùng cấp. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo của Ðảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.

Năm là, không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ trước hết có phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng, có tư duy mới và phong cách làm việc dân chủ, minh bạch, sâu sát, khoa học; chống tư tưởng hẹp hòi, định kiến cá nhân, vụ lợi và những biểu hiện tiêu cực khác...

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Ðảng, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chúc Ban Tổ chức T.Ư, các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ðảng và nhân dân tin tưởng giao phó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng đã đề ra.
admin
Theo Nhân dân