Kết thúc 9 tháng đầu năm toàn tỉnh Thái Nguyên có 5 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép với số vốn đăng ký là 111,675 triệu USD, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép trên địa bàn tỉnh lên 23 dự án với với tổng số vốn đầu tư lên đến 331 triệu USD.
Cũng trong 9 tháng đầu năm toàn tỉnh có 226 doanh nghiệp thành lập mới và chuyển đổi hình thức sở hữu với tổng số vốn đăng ký là 1055 tỷ đồng, có 326 doanh nghiệp đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề, vốn hoạt đông với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 376 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này toàn tỉnh có 1.553 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 3.595 tỷ đồng.

Số lượng các dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép và số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng trong thời gian qua đã phần nào khẳng định cơ chế ưu đãi đầu tư của tỉnh là đúng đắn. Các doanh nghiệp được thành lập mới cả doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã phát huy hiệu quả trong kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều việc cho lao động của địa phương.
Lan Anh