Đến nay, Ban bầu cử Hội đồng bầu cử số 2 (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) đã tổ chức xong hội nghị và triển khai công tác bầu cử đến tất cả các đơn vị, địa phương; chuẩn bị niêm yết danh sách cử tri, bố trí khu vực bỏ phiếu. Toàn huyện đã thành lập xong 117 tổ bầu cử.
Ban bầu cử các xã chủ động kiểm kê, tận dụng hòm phiếu còn sử dụng được, nhanh chóng sửa chữa, đóng mới, đảm bảo các tổ bầu cử đều có hòm phiếu đúng quy định. Các tổ bầu cử đều chủ động có thêm 1 hòm phiếu phụ để phục vụ những cử tri cao tuổi hoặc do ốm đau được bỏ phiếu tại nhà. Mỗi xã sẽ có 1 cán bộ huyện tăng cường về làm công tác bầu cử.

Hiện nay, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, như: Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; thể lệ bầu cử; quyền của cử tri...
Chí Cường