Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Tiết mục hát múa ca ngợi Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 do các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn.
Tiết mục hát múa ca ngợi Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 do các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn.

Đoàn kết thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng. Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng và xác định là nền tảng cho mọi thành công.

Thực tiễn hoạt động của Ðảng Cộng sản Việt Nam 89 năm qua luôn khẳng định: Đảng ta chỉ thật sự có sức mạnh, khi nội bộ Đảng là một khối thống nhất vững chắc trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã chứng minh chân lý sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Bất cứ hoàn cảnh nào, các tổ chức đảng và mọi đảng viên đều phải ra sức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như "giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong suốt quá trình lịch sử xây dựng và trưởng thành luôn quán triệt sâu sắc tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong mọi hoạt động. Truyền thống đoàn kết đã quy tụ và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra qua từng giai đoạn. Đặc biệt, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là năm 2018 vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tình hình đất nước, địa phương đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với ý thức chấp hành nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của nhiều năm trước, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật như:

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá cao, đạt 10,5%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thuỷ sản. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 670 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2017; giá trị xuất khẩu đạt trên 25,06 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2017 (cả 2 chỉ số trên đều đứng thứ 04/63 tỉnh, thành trong cả nước). Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng, tăng 9,7 triệu đồng so với năm 2017 (đứng thứ nhất trong vùng). Thu ngân sách nhà nước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với kế hoạch... Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư có chuyển biến rất biến tích cực; môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch, tiếp tục thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa phương; nổi bật là tháng 7/2018, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, với sự đổi mới về tư duy, phương pháp, cách nghĩ, cách làm; kết quả đến nay đã có 43 nhà đầu tư, 62 dự án, với số vốn đăng ký đạt trên 113.500 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; tính đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 87 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 87% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra); 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Giáo dục, đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng; các chính sách phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được đẩy mạnh, đã hỗ trợ kinh phí xóa nhà dột nát cho 34/34 hộ nghèo có thành viên trên 50 tuổi Đảng; hoàn thành việc xây dựng mới 33/33 phòng học tạm ở vùng cao thuộc hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ; hoàn thành 100% xóm, bản đều đã được đầu tư về điện lưới quốc gia; huy động xã hội hóa được trên 57 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 Liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Đặc biệt, thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm Kỷ Hợi”, các tổ chức và cá nhân trong toàn tỉnh đã tự nguyện đóng góp được trên 27,7 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm, coi trọng và không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đã tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kết quả nổi bật đạt được như: Đã thực hiện thống nhất Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (từ tháng 01/2018); Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc  tỉnh. 9/9 huyện, thành, thị ủy thực hiện Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị. Có 6/9 huyện, thành, thị ủy kiện toàn chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 127/180 xã, phường, thị trấn kiện toàn chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 09/180 xã, phường, thị trấn kiện toàn chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; kết thúc hoạt động của Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh từ 01/01/2019… Công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy trình, quy định; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ sau; sửa đổi, bổ sung các Quy chế hoạt động cho phù hợp, đúng quy trình, quy định và thẩm quyền. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương đều được Đảng bộ tỉnh tiếp nhận, quán triệt, triển khai nghiêm túc, bằng kế hoạch, chương trình hành động một cách sát thực, phù hợp, hiệu quả. Quốc phòng, quân sự địa phương luôn được tăng cường, nổi bật là đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2018 được Quân khu 1 đánh giá đạt xuất sắc. An ninh chính trị luôn được giữ vững, nổi bật là không có điểm nóng phức tạp về an ninh; trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Đạt được những kết quả trên trước hết là do tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nắm bắt tình hình địa phương, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và đoàn kết, vượt khó của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Năm 2019 là năm thứ 4, năm nước rút cho việc thực hiện nhiệm kỳ 5 năm, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chính vì vậy các cấp ủy đảng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao hơn nữa trong toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, cần thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và hành động quyết liệt hơn nữa trong quá trình tiếp nhận, lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách bằng những việc làm cụ thể thông qua những chương trình, kế hoạch, những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo một cách sát thực. Trong đó, đặc biệt coi trọng và tập trung hơn đối với những chủ trương, chính sách lớn, có nhiều đổi mới, phù hợp giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân; có tính đột phá và lan tỏa cao về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Hai là, tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ cương, kỷ luật, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy các cấp theo khung hướng dẫn mới của Trung ương; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phát huy tính năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì lợi ích chung; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phong cách công chức, viên chức và đạo đức công vụ. Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, không để xảy ra tình trạng bức xúc trong nhân dân, khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, cơ quan dân cử; hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; kiên quyết xử lý, khắc phục những tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, chú ý kiểm tra các dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra và kiểm toán. Đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; trong đó nhấn mạnh đến những nội dung cần tuyên truyền, những nội dung và thời điểm cần tập trung, những động thái phản biện lại những thông tin trái chiều, bất lợi có liên quan đến tỉnh. Tích cực nhân rộng và đẩy mạnh về các hoạt động “Dân vận khéo”; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở cơ sở, trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo hướng sát dân, gần dân, chăm lo và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những quyền lợi chính đáng của người dân; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đáp ứng với yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Đồng thời chủ động toàn diện những vấn đề có liên quan đến đại hội nhiệm kỳ, nhất là về văn kiện và nhân sự.

Bốn là, các cấp ủy đảng phải luôn quan tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Nghiêm túc thực hành tự phê bình, phê bình, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và mọi hành động chia rẽ, bè phái trong Đảng. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng về chính trị - tư tưởng phải gắn liền với thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức; phải dựa trên nền tảng đường lối, quan điểm của Đảng và vì lợi ích tập thể; nêu gương về đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ trọng trách lãnh đạo các cấp phải cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội trong chính bản thân mình hoặc trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài ảnh hưởng tới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng và trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm là, tích cực đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Đồng thời, chủ động đấu tranh với mọi quan điểm sai trái, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, gây mất đoàn kết nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên nói, viết và hành động trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; qua đó, tạo sự đồng thuận, tăng cường sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng và trong toàn xã hội.

Nhân dịp Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), với khí thế của mùa xuân mới đang đến gần, với tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, tiềm năng và lợi thế, đổi mới, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức, chúng ta tin tưởng rằng, năm 2019 tỉnh Thái Nguyên sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị được giao; tạo động lực, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, đưa Thái Nguyên tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

PGS.TS Trần Quốc Tỏ
Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Trường Cao đẳng Nghề số 1 nằm trong hệ thống trường nghề của Bộ Quốc Phòng, là một trong 45 trường quy hoạch thành trường chất lượng cao toàn quốc và khu vực Đông Nam Á, có uy tín chất lượng hàng đầu miền Bắc trong việc đào tạo nghề trên 50 năm...
Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Báo Tết Dương lịch 2020 Số 100/Tháng 02 năm 2020-Báo Hằng tháng

Ngay sau khi ra đời (3/2/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ở tuổi thôi nôi, đã lãnh đạo phong trào đấu tranh Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bản hành khúc về đội hồng binh của Đảng đã được viết ra từ cảm hứng về phong trào này. Đó là hành khúc Cùng nhau đi hồng binh của nhạc sĩ Đinh Nhu. Bản hành khúc ở thể một...

Ảnh : Tư liệu

LIÊN KẾT WEBSITE