Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 17-4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH - UBND Triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Báo Thái Nguyên điện tử đăng tải nội dung Kế hoạch này:

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Công văn số 06/UBQG-VP ngày 10/02/2017 của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hướng dẫn hoạt động năm 2017; Công văn số 917/LĐTBXH-BĐG ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2017;

 

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 150/TTr-SLĐTBXH ngày 31/3/2017,

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên năm 2017 với các nội dung sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, trong việc triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực; phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020.

 

- Đánh giá kết quả thực hiện sau 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

- Tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, cộng đồng, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện các giải pháp về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới.

 

- Các hoạt động triển khai phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương và đặc thù của các nhóm đối tượng.

 

II. NỘI DUNG TR1ỂN KHAI

 

1. Thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

 

Trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên nhằm xác định kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp cụ thể để có thể thực hiện tốt hơn Luật Bình đẳng giới trong giai đoạn tới, đồng thời nêu rỗ các quy định trong Luật Đình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn luật cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính hiệu quả và khả thỉ trong quá trình triển khai thực hiện.

 

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

 

- Thường xuyên duy trì và tổ chức các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới với các hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với văn hoá vùng miền để nâng cao hiệu quả; khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động bình đẳng giới.

 

- Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (Tháng hành động) từ 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017 theo chủ đề và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các hoạt động phát động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nên được triển khai trong khoảng thời gian tuần đầu của Tháng hành động.

 

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

 

Tổ chức các đợt tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ thanh tra, tư pháp, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cán bộ làm công tác lao động - xã hội và cộng tác viên cấp xã.

 

4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phù; Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/6/2012 của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 01/4/2008 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2020.

 

- Chủ động tham mưu, lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch công tác, đề án, dự án... của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương.

 

- Tiếp tục phối hợp triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

 

- Phổi hợp triển khai Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cản bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020; triển khai rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ nữ để làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

5. Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015) và Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1464/QĐ- TTg ngày 22/7/2016)

 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực và xây dựng, phát triển các mô hình thí điểm về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện của đơn vị mình và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

 

- Thực hiện các hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

 

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

 

6. Triển khai các hoạt động bình đẳng giới thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020

 

Thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính sau khi Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt.

 

7. Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp Vì sự tiến bộ phụ nữ

 

- Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ đổi với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

- Củng cố, kiện toàn nhân sự Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ khi có thay đổi.

 

- Tố chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ cho các cán bộ được giao phụ trách và thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp.

 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: tổ chức, hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái; phát hiện những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đối với các xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 (theo Nghị quyết số 20/NQ- HĐND ngày 12/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh), chú trọng kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu 18.6 thuộc tiêu chí số 18 của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; kiểm tra việc bố trí nguồn kinh phí của huyện và xã để thực hiện tiêu chí này.

 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương (theo cụm, khối, vùng, miền); tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, tọa đàm, tạo diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực vi sự tiến bộ của phụ nữ và bỉnh đẳng giới.

 

- Đảm bảo thực hiện tốt các quy định trong quy chế làm việc của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (chế độ họp định kỳ, thông tin, báo cáo).

 

- Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch công tác, dự toán kinh phí theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ.

 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, VVì sự tiến bộ phụ nữ trước ngay 10/6 đối với báo cáo sơ kết và trước ngày 10/12 đối với báo cáo tổng kết. Đảm bảo chế độ thông tin thường xuyên với Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan điều phổi các hoạt động của Kế hoạch; hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

 

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phổ biến Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Thái Nguyên năm 2017 đến Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương, cơ sở; Phổi hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới ở các cấp.

 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức cho các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; hướng dẫn việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội củạ các ngành, địa phương.

 

4. Giao Sở Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009; Thông tư số 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/4/2012 của Bộ Tài chính, bảo đảm kinh phí để triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ hiệu quả.

 

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện truyền thông, kiểm soát các tin, bài có nội dung định kiến giới; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ phóng viên trên địa bàn tỉnh.

 

6. Giao các Sở: Nội vụ, Y tế, Giáo dục đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an, Tư pháp bám sát nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức, đơn vị thành viên và toàn xã hội; tích cực tham gia giám sát việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bản tỉnh và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

s. Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ, phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới; bố trí ngân sách địa phương, nhân lực để thực hiện Kế hoạch tại địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đề xuất biện pháp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 26-34oC
  • Khu vực phía Tây 25-34oC
  • Khu vực phía Nam 25-34oC
  • Khu vực phía Đông 24-34oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Báo đặc biệt chào mừng chiến thắng 30-4 và 1-5 (2018) Số báo hàng tháng-số T05/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Đại hội Thể dục thể thao là sự kiện lớn của tỉnh Thái Nguyên, được tổ chức 4 năm một lần. Năm 2018, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII chính thức khai mạc sáng 27-4 tại sân vận động của tỉnh với chủ đề “Thái Nguyên - Tầm cao mới”. Chương trình khai mạc Đại hội được tổ chức quy...

Ảnh : Thế Hà

LIÊN KẾT WEBSITE