Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Ngày 13/02, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Dưới đây là nội dung văn Chỉ thị này:

**********************************

 

CHỈ THỊ

Phát động và tổ chức thực hiện
phong trào thi đua yêu nước năm 2017

 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 05/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 21/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

 

2. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhằm đổi mới  phong cách, tác phong làm việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nêu cao tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng nhiệm vụ; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh.

 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Nhà nước và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

 

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thực hiện cải cách hành chính”; phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Doanh nhân Thái Nguyên hội nhập và phát triển”; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được Thủ tướng Chính phủ phát động trên phạm vi toàn quốc.

 

4. Tổ chức tốt việc thi đua theo cụm, khối, nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua ở các cấp trong tỉnh. Lãnh đạo các đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng trong các cụm, khối thi đua xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng nội dung sinh hoạt thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn, phức tạp đưa ra thảo luận tìm các giải pháp, cách làm hay để nhân rộng, tạo sự lan tỏa thành động lực trong phong trào thi đua.

 

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện xét, đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ, khen thưởng thành tích kháng chiến. Tăng cường khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất. Chú trọng khen thưởng hộ gia đình, công nhân, nông dân, chiến sỹ, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Thực hiện xét tặng danh hiệu thi đua thường xuyên và hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được đối với nông dân, người lao động thuộc phạm vi quản lý của xã, phường, thị trấn. Bảo đảm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp phải đạt trên 30%, phấn đấu đạt 50% đối với khen thưởng cấp tỉnh.

 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp phối hợp với chính quyền cùng cấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động chuyên đề với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên.

 

7. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp nâng cao chất lượng hoạt động để tăng cường vai trò tham mưu trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường thi đua tốt để phong trào thi đua phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin; củng cố, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua để đáp ứng được yêu cầu của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

 

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của hệ thống cơ quan truyền thông, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với cơ quan thông tin, truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

 

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua; dành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền và nêu gương các điển hình tiên tiến; tập trung tuyên truyền về những thành quả của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống. Tổ chức các cuộc thi viết về tấm gương “Người tốt, việc tốt”, anh hùng, chiến sĩ thi đua trong thời kỳ đổi mới qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, niềm tự tôn dân tộc và tạo khí thế thi đua sôi nổi của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

9. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với các ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, kịp thời.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị và các khối thi đua của tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
1. Khối lượng, địa điểm nhập: 1.000 tấn , trong đó: - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên: 300 tấn.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 28-36oC
  • Khu vực phía Tây 27-36oC
  • Khu vực phía Nam 28-36oC
  • Khu vực phía Đông 28-36oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Báo đặc biệt chào mừng chiến thắng 30-4 và 1-5 (2018) Số báo hàng tháng-số T6/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km. Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển, khi gặp nước lạnh cùng nhiều hiện tượng tự nhiên khác tạo nên cảnh quan kỳ thú như hôm nay. Bãi đá với hàng nghìn những...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE