Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Ngày 29-9-2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Dưới đây là nội dung Quyết định này:

*******************

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Số: 3007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Thái Nguyên,  ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2017

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ  phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ  phê duyệt Đề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan,  Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 Vũ Hồng Bắc

 

*************************************

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của
cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3007 QĐ-UBND ngày  29 /9/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

         

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Qua khảo sát giúp UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời đối với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; là  cơ sở đề ra mục tiêu, giải pháp và định hướng đối với chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức và cá nhân; đề ra các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công; tăng cường ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, lợi ích của tổ chức và cá nhân.

2. Yêu cầu

Việc khảo sát đảm bảo khoa học, khách quan, trung thực, chính xác, khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương.

Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin, đáp ứng yêu cầu khảo sát; dễ hiểu, dễ trả lời đối với các đối tượng được khảo sát.

Phương pháp khảo sát thuận lợi cho tổ chức, người dân tham gia, tiết kiệm kinh phí và thời gian tổ chức thực hiện.

Để bảo đảm cuộc khảo sát hoàn toàn khách quan, UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh là cơ quan độc lập tổ chức khảo sát, phân tích, xử lý số liệu. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát và công bố kết quả khảo sát.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC VÀ THỜI KỲ KHẢO SÁT

1. Phạm vi khảo sát:

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chọn 03 lĩnh vực để khảo sát mức độ hài lòng của người dân với việc giải quyết thủ tục hành chính là:

a) Các thủ tục về đăng ký đất đai, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thửa, tách thửa (sau đây gọi tắt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện.

b) Các thủ tục lĩnh vực giao thông, vận tải, gồm:

- Thủ tục cấp phép kinh doanh vận tải;

- Thủ tục cấp phù hiệu đối với các loại xe như: Xe tải, xe công ten nơ, xe khách chạy tuyến cố định, xe taxi.

c) Các thủ tục lĩnh vực vực người có công.

2. Đối tượng khảo sát

a) Là người dân, tổ chức có yêu cầu giao dịch hành chính và đã được trả kết quả với Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện).

b) Xác định mẫu khảo sát

- Xác định tổng số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả của từng lĩnh vực khảo sát (tính đến thời điểm tiến hành khảo sát) trên cơ sở tổng hợp danh sách người dân đã có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và được trả kết quả (tại sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả).

  - Xác định quy mô mẫu điều tra (n) = Tổng số giao dịch của dịch vụ hành chính sẽ điều tra (N) chia cho 1 + Tổng số giao dịch của dịch vụ hành chính sẽ điều tra (N) nhân với bình phương của sai số cho phép (5%).

n

=

N

1 + N(e)2

 Ví dụ: Tổng số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả của lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong năm 2016 là 12.407 thì số mẫu khảo sát được tính như sau:

12407

=

387,51 mẫu

1 + 12407 * (0,05)2

(có số lượng mẫu phiếu dự kiến khảo sát từng lĩnh vực cụ thể kèm theo)

c) Chọn người dân để tiến hành khảo sát

Tổ chức và cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên trong tổng số tổ chức, cá nhân đã có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và được trả kết quả thuộc từng lĩnh vực, từng địa bàn được lựa chọn để khảo sát cho đến khi đủ số mẫu khảo sát được tính theo công thức trên.

3. Thời kỳ và thời gian khảo sát

a) Thời kỳ khảo sát được xác định từ ngày 01/6/2016 đến hết ngày 31/8/2017.

b) Thời gian khảo sát: Bắt đầu từ ngày 16/10/2017 và xong trước ngày 08/11/2017 (bao gồm cả thời gian di chuyển).

4. Nội dung phiếu khảo sát

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân được thiết kế theo từng lĩnh vực và từng đối tượng khảo sát

5. Phương pháp thu thập thông tin phiếu khảo sát

Việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 tiến hành theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giao dịch với các cơ quan được khảo sát và đã được trả kết quả tại Điểm a Khoản 2 Mục II Kế hoạch này.

III. NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ

  1. Sở Nội vụ

- Xây dựng dự thảo kế hoạch khảo sát trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/9/2017.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện liên quan lập danh sách đối tượng khảo sát trước ngày 08/10/2017.

- Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn đối với đội ngũ điều tra viên hoàn thành trước ngày 13/10/2017.

- Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc khảo sát tại các đơn vị, địa phương.

- Xây dựng bộ phiếu khảo sát theo từng lĩnh vực và phối hợp với          Cục Thống kê tỉnh kiểm tra, soát xét toàn bộ số lượng phiếu điều tra thu thập về trước khi xử lý số liệu.

- Xây dựng báo cáo tổng kết, tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả khảo sát.

2. Cục Thống kê tỉnh

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc điều tra khảo sát theo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

- Lựa chọn các điều tra viên và xây dựng nội dung tập huấn, tổ chức tập huấn đội ngũ điều tra viên trước ngày 13/10/2017.

- Chỉ đạo điều tra viên tại các địa phương tổ chức khảo sát thu thập thông tin, dữ liệu xong trước ngày 08/11/2017.

 - Tổng hợp, nhập tin dữ liệu, xử lý kết quả phiếu khảo sát và bàn giao về Sở Nội Vụ trước ngày 20/11/2017.

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng báo cáo tổng kết, tham mưu cho UBND tỉnh công bố kết quả khảo sát.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí cho Các cơ quan được giao nhiệm tổ chức thực hiện Điều tra, khảo sát theo Thông tư 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực phân bổ nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch này.

4. Các Sở, ban, ngành có liên quan

Các sở: Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã lập danh sách toàn bộ đối tượng là tổ chức, công dân quy định tại Điểm a Khoản 2 Mục II   Kế hoạch này (đối với các lĩnh vực có liên quan) có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và đã được trả kết quả tại đơn vị, địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 01/6/2016 đến  hết ngày 31/8/2017 gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 08/10/2017.

Phối hợp với Sở Nội vụ, Cục Thống kê tỉnh, các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của cuộc khảo sát; tham gia giám sát quá trình toàn bộ quá trình khảo sát theo kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp cùng UBND tỉnh giám sát cuộc khảo sát đảm bảo trung thực, khách quan, đúng đối tượng khảo sát đồng thời tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của cuộc khảo sát xác định mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan đơn vị được phân công tại Mục III của Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

3. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để giải quyết kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Hồng Bắc

TNĐT
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 13-18oC
  • Khu vực phía Tây 12-18oC
  • Khu vực phía Nam 13-18oC
  • Khu vực phía Đông 12-18oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Báo Tết Âm lịch 2019 Số báo hàng tháng-số T12/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thuộc thị trấn Lăng Cô và xã Lộc...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE