Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu quan trọng. Báo Thái Nguyên điện tử đăng tải toàn văn bài viết.

Kính thưa đ/c Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khoá XIII, UBND tỉnh trình 25 nội dung với 20 Tờ trình và 05 báo cáo với nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các ý kiến thẩm tra các Ban HĐND tỉnh, các ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp, UBND tỉnh đã báo cáo, giải trình bằng văn bản. Tại kỳ họp này, 8 nhóm vấn đề đại biểu nêu ra cũng đã có 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND báo cáo, trao đổi, làm rõ. Thay mặt UBND tỉnh tôi xin phát biểu bổ sung, nhấn mạnh một số nội dung:

Với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, của cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kính thưa HĐND, vừa qua tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản được đánh giá khách quan, đảm bảo tính thực tiễn, kết quả đã khẳng định:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2004-2018 tăng 12,8%/năm; trong đó năm 2015 tăng cao nhất là 33,2%; sau 3 năm (2016-2018) thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,15%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng từ 32,6% năm 2004 lên 57,2% năm 2018, nông nghiệp giảm từ 25,5% xuống 10,9% trong đó đã tập trung nâng cao chất lượng, năng suất, tái cơ cấu ngành và từng bước áp dụng công nghệ cao (giá trị sản xuất bình quân ngành nông nghiệp hàng năm tăng 6,6%, từ trên 5.000 tỷ năm 2004 lên trên 13.000 tỷ năm 2018; giá trị sản phẩm/1ha đất nông nghiệp tăng từ 68 triệu đồng năm 2011 lên 95 triệu đồng năm 2018).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn ước đạt 8,28% (cao hơn bình quân chung của cả nước - 6,76%); so sánh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 4/14; so sánh trong vùng Thủ đô, ta đứng thứ 5/10 (sau tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam). Để hoàn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm là 9% thì 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng 9,7%.

- GRDP bình quân đầu người tăng từ 5,9 triệu đồng năm 2004 lên 77,7 triệu đồng năm 2018 (gấp 13 lần), tương đương 3.370 USD/người/năm (trong khi đó mục tiêu đến năm 2020 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW là 2.000 USD/người/năm).

- Công nghiệp có bước phát triển mạnh, tập trung ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thuộc tổ hợp Samsung và công nghiệp phụ trợ; khu vực kinh tế trong nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng, phát triển khá, đặc biệt là khu vực kinh tế dân doanh; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 đạt 10.459 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,2% trong tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh, đến năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 670.110 tỷ đồng, gấp 64 lần, chiếm tỷ trọng 56,2% GRDP của tỉnh (đứng thứ 04/63 tỉnh, thành trong cả nước). Riêng 6 tháng đầu năm 2019 đạt 342.700 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ (đứng thứ nhất trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ); để hoàn thành mục tiêu kế hoạch cả năm đề ra thì 6 tháng cuối năm phải duy trì được tốc độ tăng trưởng đạt trên 11,7%.

- Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu đạt 29,224 triệu USD, đến năm 2018 đạt 25.066 triệu USD (gấp 857 lần). Năm 2018, Thái Nguyên là tỉnh đứng đầu vùng trung du miền núi Bắc Bộ và đứng thứ 4 cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đóng góp 10,2% vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Giá trị xuất khẩu bình quân 3 năm (2016 - 2018) tăng 16,3%. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 13,9 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ, bằng 50,4% kế hoạch cả năm; Thái Nguyên đứng thứ nhất trong 14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ về tổng kim ngạch xuất khẩu; đứng thứ 2/10 tỉnh trong vùng Thủ đô (sau tỉnh Bắc Ninh).

- Kết cấu hạ tầng dịch vụ thương mại được quy hoạch và tổ chức quản lý theo quy hoạch, bước đầu chuyển dịch và nâng cao chất lượng, tăng trưởng, sự phát triển của thương mại dịch vụ ở đô thị là động lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2004 đạt 432,2 tỷ đồng, năm 2018 đạt 15.023 tỷ đồng (gấp 34,7 lần), tăng bình quân trên 26,3%/năm (thu ngân sách năm 2018 đứng thứ 16/63 tỉnh thành trong cả nước; đứng thứ nhất trong 14 tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc). Riêng 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7.570,7 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán năm, tăng 8,6% so với cùng kỳ; so sánh 14 tỉnh trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ, Thái Nguyên đứng đầu về thu ngân sách trên địa bàn; đứng thứ 5/10 tỉnh trong vùng thủ đô (sau thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương).

- Chi ngân sách nhà nước cơ bản đáp ứng nhu cầu chi, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hoạt động tài chính, ngân hàng đã có bước phát triển mới (trên địa bàn tỉnh hiện có 31 định chế tài chính - ngân hàng).

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2004 đạt 3.511 tỷ đồng, năm 2018 đạt 55.188 tỷ đồng (gấp  15,7 lần). Trong 3 năm (2016 - 2018) đạt trên 113 nghìn tỷ đồng (chỉ tiêu Nghị quyết trong cả nhiệm kỳ là 128 nghìn tỷ đồng). Riêng 6 tháng đầu năm 2019 đạt 22,1 nghìn tỷ đồng (đứng thứ nhất trong trung du và miền núi Bắc Bộ; đứng thứ 3/10 tỉnh trong vùng thủ đô, sau tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang).

- Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cơ chế một cửa”, một cửa liên thông” tạo thuận lợi cho người dân và thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân tốt hơn. Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch. Trong đó, tỉnh đã tích cực tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng; gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt trong 03 năm qua (2016-2019) tỉnh đã thu hút được các nhà đầu tư lớn, uy tín cả trong và ngoài nước đầu tư, nghiên cứu đầu tư các dự án quy mô, khi triển khai thực hiện đã và sẽ tạo sức lan toả, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, ví dụ như Vingroup (trung tâm thương mại và đang nghiên cứu phát triển bất động sản), T&T, TMS, FLC (giao thông, khu đô thị - du lịch nghỉ dưỡng), Xuân Trường (khu du lịch tâm linh), Indevco (an sinh xã hội - dự án An lạc viên), Danko (bất động sản), Central Group (trung tâm thương mại Big C), InterContinental Hotels Group (khách sạn 5 sao ),...

Năm 2018, chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 12 bậc so với năm 2017), đây là năm thứ hai Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện thứ hạng (năm 2017 xếp thứ 30/63 tỉnh, thành, tăng 24 bậc so với năm 2016); cùng với đó, Chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Thái Nguyên nhiều năm được đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất và có hiệu quả về cải thiện môi trường thu hút đầu tư; về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Thái Nguyên nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Kết quả này đã phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh nhằm cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS của tỉnh thời gian qua.

*Hoạt động Khoa học và Công nghệ, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân của tỉnh đã có bước tiến bộ, phát triển tốt cả về mạng lưới, quy mô, loại hình và chất lượng phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn.

*Các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời đạt hiệu quả thiết thực, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, 02 năm 2018, 2019 tỉnh đã tổ chức tốt hoạt động "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo", qua đó vận động xã hội hoá được 45 tỷ đồng; xoá nhà dột nát cho hộ nghèo; hỗ trợ đồng bào dân tộc ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt trên 2%; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, cứu trợ cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.

*Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 03 tiêu chí. Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng ngừa thiên tai.

*Các hoạt động đối ngoại trên địa bàn được triển khai có hiệu quả; Công tác đối ngoại nhân dân đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, thu hút được nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Định kỳ tổ chức gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn để trao đổi, chia sẻ cơ hội hợp tác cùng phát triển; duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị với một số địa phương các nước trên thế giới.

Tính riêng trong 06 tháng qua, tỉnh đã tổ chức tiếp đón trọng thể với tỉnh kết nghĩa Gyeongsangbuk (Hàn Quốc), Luông Pha Băng (Lào) đều do các đồng chí Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn; làm việc với Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam về chương trình đang thực hiện tại tỉnh, đồng thời tăng cường tìm kiếm đầu tư, hướng tới thiết lập quan hệ hữu nghị, kết nghĩa với tỉnh Udon Thani của Thái Lan; tiếp đoàn tỉnh Lâu-ơ Si-lét-si-a (Ba Lan) trên cơ sở ý định thư đã ký, tiến tới ký thoả thuận hợp tác giữa 2 tỉnh; cử đoàn lãnh đạo tỉnh sang dự Hội thảo và xúc tiến hợp tác, chuẩn bị kết nghĩa với tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu và các bậc cử tri!

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; các ngành kinh tế chủ yếu sử dụng nhiều lao động; khu vực doanh nghiệp trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn; so với nhu cầu, ngân sách địa phương dành cho đầu tư phát triển còn hạn hẹp; thiếu các sản phẩm du lịch có chất lượng. Công tác quy hoạch chưa đồng bộ, chất lượng một số quy hoạch chưa cao, còn phải điều chỉnh, bổ sung.

Nửa đầu năm 2019, còn một số chỉ tiêu đạt thấp như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tuy đã có sự tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; một số dự án, công trình trọng điểm còn vướng mắc về quy trình thủ tục đầu tư, chưa bảo đảm được nguồn vốn đối ứng cho dự án nên chậm triển khai thực hiện; một số cấp, ngành còn chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, công tác phối hợp chưa đạt hiệu quả cao, chậm chễ trong tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, đơn vị; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn hạn chế; việc thu hồi các dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi còn nhiều khó khăn; các dự án khu đô thị, khu dân cư mới còn vướng mắc về quy trình, thủ tục thực hiện; kết quả triển khai một số dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư còn chậm. Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi có diễn biến phức tạp; quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường còn có việc, có nơi, có khu vực chưa đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Qua kết quả đạt được 6 tháng đầu năm cho thấy, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần phải nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao độ, thống nhất ý chí và chương trình hành động.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, lãnh đạo các cấp, các ngành chuyên môn trong tỉnh, các địa phương trong tỉnhnghiêm túc thực hiện nhóm các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo, Kết luận của Tỉnh ủy, chú trọng vào các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

1. Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra; rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; làm rõ nguyên nhân các chỉ tiêu khó đạt, đề ra những giải pháp thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ; đặc biệt một số nhiệm vụ trọng tâm, có thời hạn trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 của Chính phủ năm 2019, các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công; kiên quyết điều chỉnh, cắt giảm vốn từ các dự án giải ngân thấp. Tăng cường quản lý đấu thầu, triển khai đấu thầu qua mạng. Thành lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra rõ trách nhiệm gây chậm trễ trong việc thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Tích cực triển khai Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019.

3. Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; làm tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; tăng chi đầu tư phát triển và tiết kiệm, giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Thực hiện tốt công tác chống thất thu ngân sách, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi trốn thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, phấn đấu cân đối thu chi trước năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư; xây dựng các giải pháp, chính sách thu hút mạnh đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia gắn với phát triển doanh nghiệp trong nước và công nghiệp phụ trợ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ, du lịch.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã ký kết, nhất là các dự án được đánh giá là đang được triển khai tốt, đảm bảo theo kế hoạch và tổ chức đánh giá lại những dự án chậm triển khai để có giải pháp phù hợp. Khẩn trương rà soát, hoàn thành kế hoạch đầu tư công của tỉnh, địa phương; thống nhất lựa chọn, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

5. Tập trung nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ phòng chống, khống chế, dập dịch bệnh tả lợn Châu Phi, không để ô nhiễm môi trường. Ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, chi tiết việc đảm bảo tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2019, kế hoạch năm 2020, việc tái đàn, đảm bảo sản xuất chăn nuôi sau dịch. Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Theo dõi sát diễn biến thời tiết, có biện pháp cụ thể để phòng, chống thiên tai, hạn hán, nắng nóng và lụt bão; cung cấp đủ nước cho sản xuất; chú trọng phòng, chống cháy rừng; đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập.

6. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức các hoạt động thiết thực để tri ân người có công nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7.

7. Người đứng đầu chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả, khẩn trương rà soát lại công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, công dân điện tử, nêu cao đạo đức công vụ, tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá tiến độ, chất lượng giải quyết toàn bộ các nội dung đã kết luận, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; dự báo trước những tình huống có thể xảy ra để tập trung giải quyết tốt, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa những vụ việc mới phát sinh.

8. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động, chống đối; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tổ chức đấu tranh, tố giác, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy; ngăn ngừa tín dụng đen. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường các hoạt động đối ngoại, khẩn trương chuẩn bị và tổ chức thành công chương trình thăm và làm việc với tỉnh Luông Pha Băng (Lào), hợp tác, kết nghĩa với các tỉnh Tứ xuyên (Trung Quốc), Udon Thani (Thái Lan), Lâu-ơ Si-lét-si-a (Ba Lan), Poa-ti-ơ (Pháp).

Thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu, các bậc cử tri!

Nhân kỳ họp này, UBND tỉnh trân trọng đề nghị HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên, các vị đại biểu HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thông qua giám sát để tham gia ý kiến trực tiếp, kịp thời với các cấp, các ngành, với UBND tỉnh, đặc biệt là các ý kiến đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, các ý tưởng mới, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành.

Thay mặt UBND tỉnh tôi trân trọng đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã đề ra. Thực thi công vụ trên cơ sở phân công rõ trách nhiệm từng ngành, từng nhiệm vụ, từng việc, đúng người, đúng việc và rõ nét; đồng thời đảm bảo nguyên tắc thường xuyên đôn đốc, thúc đẩy, kiểm tra nhưng không làm thay.

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và các bậc cử tri sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

----------------------------------------

(*) Đầu đề bài phát biểu do tòa soạn đặt.

TNĐT
Cập nhật
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Ngày 20/11/2019 - Lễ quay số trúng thưởng Đợt 2 của chương trình khuyến mại “Hành động cho yêu thương” do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam triển khai đã được diễn ra dưới sự chứng kiến của Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương...
Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4996/UBND-CNN về thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn châu Phi và triển khai tái đàn sau dịch.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ" Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 98/Tháng 12 năm 2019-Báo Hằng tháng

Đầu đông, thời tiết mới se se lạnh, những bông hoa cúc họa mi đua nhau nở, nhưng nó cũng tàn rất nhanh, chỉ khoảng 2-3 tuần là hết. Mỗi năm chỉ một mùa duy nhất có cúc họa mi nở nên người ta thường tận dụng cơ hội, dành ra một chút thời gian để đến thưởng thức hương thơm thoang thoảng, ngắm nhìn...

Ảnh : T.H

LIÊN KẾT WEBSITE