Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Ngày 7-12, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 đồng chí giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  63 phiếu (chiếm 87,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         04 phiếu (chiếm 5,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,1% tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  67  phiếu (chiếm 93% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         02  phiếu (chiếm 2,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,4% tổng số đại biểu HĐND).

3. Bà Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  51 phiếu (chiếm 70,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        16  phiếu (chiếm 22,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,1% tổng số đại biểu HĐND).

4. Bà Vi Thị Chung, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  55 phiếu (chiếm 76,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        15 phiếu (chiếm 20,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

5. Ông Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 57 phiếu (chiếm 79,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        12 phiếu (chiếm 16,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,4% tổng số đại biểu HĐND).

6. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 86,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        08 phiếu (chiếm 11,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu.

7. Bà Mai Thị Thúy Nga, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 87,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        07 phiếu (chiếm 9,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

8. Ông Phạm Văn Thọ, Chánh văn phòng HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  59 phiếu (chiếm  81,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        10 phiếu (chiếm  13,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,4% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 90,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        05 phiếu (chiếm  6,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

10. Ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  46 phiếu (chiếm 63,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         22 phiếu (chiếm 30,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,8 %  tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 58,3% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        27 phiếu (chiếm 37,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,4%  tổng số đại biểu HĐND).  

12. Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  56 phiếu (chiếm 77,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        13 phiếu (chiếm 18,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

13. Ông Đỗ Đức Công, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  55 phiếu (chiếm  76,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        15 phiếu (chiếm  20,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

14. Ông Phạm Quốc Chính, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  23 phiếu (chiếm 31,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         43 phiếu (chiếm  59,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,1% tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Hoàng Thái Cương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  50 phiếu (chiếm 69,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        17 phiếu (chiếm 23,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,8% tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông Phạm Việt Đức, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   51 phiếu (chiếm 70,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         16  phiếu (chiếm 22,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02  phiếu (chiếm 2,8% tổng số đại biểu HĐND).

17. Ông Bùi Thanh Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 61,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        26 phiếu (chiếm 36,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu.

18. Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 66,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        22 phiếu (chiếm 30,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu.

19. Ông Vũ Duy Hiển, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 48,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        30 phiếu (chiếm 41,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,6% tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông Nguyễn Vy Hồng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 34,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         39 phiếu (chiếm 54,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 6,9% tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông Hoàng Đức Khánh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  56 phiếu (chiếm 77,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        13 phiếu (chiếm 18,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,4% tổng số đại biểu HĐND).

22. Ông Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 51,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        26 phiếu (chiếm 36,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,3% tổng số đại biểu HĐND).

23. Ông Đỗ Đại Phong, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 56 phiếu (chiếm 77,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        14 phiếu (chiếm 19,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu.

24. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  48 phiếu (chiếm 66,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         18 phiếu (chiếm  25,0% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,6% tổng số đại biểu HĐND).

25. Ông Nguyễn Ngô Quyết, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 44,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          32  phiếu (chiếm 44,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  06  phiếu (chiếm 8,3%  tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông Vũ Quốc Thạnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 55,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        24 phiếu (chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,3% tổng số đại biểu HĐND).

27. Ông Bùi Tuấn Thịnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28  phiếu (chiếm 38,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         35 phiếu (chiếm 48,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 6,9% tổng số đại biểu HĐND).

28. Ông Trần Dương Thịnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51  phiếu (chiếm 70,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        17 phiếu (chiếm 23,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu.

29. Ông Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  59 phiếu (chiếm 81,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         09 phiếu (chiếm 12,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

30. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 61,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        21 phiếu (chiếm 29,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,1%  tổng số đại biểu HĐND).

31. Ông Nguyễn Đình Việt, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Ngoại vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 41,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        34 phiếu (chiếm 47,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,6% tổng số đại biểu HĐND).

TNĐT
Cập nhật
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Trường Cao đẳng Nghề số 1 nằm trong hệ thống trường nghề của Bộ Quốc Phòng, là một trong 45 trường quy hoạch thành trường chất lượng cao toàn quốc và khu vực Đông Nam Á, có uy tín chất lượng hàng đầu miền Bắc trong việc đào tạo nghề trên 50 năm...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Báo Tết Dương lịch 2020 Số 99/Tháng 01 năm 2020-Báo Hằng tháng

Hưởng ứng "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020", các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, huyện, thành, thị xã trên địa bàn tỉnh đã hăng hái chung tay ủng hộ với mong muốn chia sẻ, góp thêm nhiều phần quà ý nghĩa để người nghèo trên địa bàn tỉnh đón Tết vui hơn, đầm ấm hơn....

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE