Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Ngày 7-12, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 đồng chí giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  63 phiếu (chiếm 87,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         04 phiếu (chiếm 5,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,1% tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  67  phiếu (chiếm 93% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         02  phiếu (chiếm 2,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,4% tổng số đại biểu HĐND).

3. Bà Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  51 phiếu (chiếm 70,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        16  phiếu (chiếm 22,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,1% tổng số đại biểu HĐND).

4. Bà Vi Thị Chung, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  55 phiếu (chiếm 76,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        15 phiếu (chiếm 20,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

5. Ông Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 57 phiếu (chiếm 79,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        12 phiếu (chiếm 16,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,4% tổng số đại biểu HĐND).

6. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 86,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        08 phiếu (chiếm 11,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu.

7. Bà Mai Thị Thúy Nga, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 87,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        07 phiếu (chiếm 9,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

8. Ông Phạm Văn Thọ, Chánh văn phòng HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  59 phiếu (chiếm  81,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        10 phiếu (chiếm  13,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,4% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 90,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        05 phiếu (chiếm  6,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

10. Ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  46 phiếu (chiếm 63,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         22 phiếu (chiếm 30,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,8 %  tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 58,3% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        27 phiếu (chiếm 37,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,4%  tổng số đại biểu HĐND).  

12. Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  56 phiếu (chiếm 77,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        13 phiếu (chiếm 18,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

13. Ông Đỗ Đức Công, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  55 phiếu (chiếm  76,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        15 phiếu (chiếm  20,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

14. Ông Phạm Quốc Chính, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  23 phiếu (chiếm 31,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         43 phiếu (chiếm  59,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,1% tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Hoàng Thái Cương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  50 phiếu (chiếm 69,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        17 phiếu (chiếm 23,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,8% tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông Phạm Việt Đức, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   51 phiếu (chiếm 70,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         16  phiếu (chiếm 22,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02  phiếu (chiếm 2,8% tổng số đại biểu HĐND).

17. Ông Bùi Thanh Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 61,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        26 phiếu (chiếm 36,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu.

18. Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 66,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        22 phiếu (chiếm 30,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu.

19. Ông Vũ Duy Hiển, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 48,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        30 phiếu (chiếm 41,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,6% tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông Nguyễn Vy Hồng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 34,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         39 phiếu (chiếm 54,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 6,9% tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông Hoàng Đức Khánh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  56 phiếu (chiếm 77,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        13 phiếu (chiếm 18,05% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,4% tổng số đại biểu HĐND).

22. Ông Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 51,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        26 phiếu (chiếm 36,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,3% tổng số đại biểu HĐND).

23. Ông Đỗ Đại Phong, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 56 phiếu (chiếm 77,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        14 phiếu (chiếm 19,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu.

24. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  48 phiếu (chiếm 66,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         18 phiếu (chiếm  25,0% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,6% tổng số đại biểu HĐND).

25. Ông Nguyễn Ngô Quyết, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 44,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          32  phiếu (chiếm 44,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  06  phiếu (chiếm 8,3%  tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông Vũ Quốc Thạnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 55,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        24 phiếu (chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,3% tổng số đại biểu HĐND).

27. Ông Bùi Tuấn Thịnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28  phiếu (chiếm 38,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         35 phiếu (chiếm 48,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 6,9% tổng số đại biểu HĐND).

28. Ông Trần Dương Thịnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51  phiếu (chiếm 70,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        17 phiếu (chiếm 23,6% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu.

29. Ông Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  59 phiếu (chiếm 81,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         09 phiếu (chiếm 12,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

30. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 61,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        21 phiếu (chiếm 29,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,1%  tổng số đại biểu HĐND).

31. Ông Nguyễn Đình Việt, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Ngoại vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 41,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        34 phiếu (chiếm 47,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,6% tổng số đại biểu HĐND).

TNĐT
Cập nhật
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (iDEA), Bộ Công Thương phối hợp cùng Amazon Global Selling và Tập đoàn T&T Group chính thức phát động cuộc thi “Tài năng thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam 2019” vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Đây là...
Tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký không chấp nhận tất cả tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ" Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 97/Tháng 11 năm 2019-Báo Hằng tháng

Theo bản đồ hành chính, Vườn quốc gia Bioup - Núi Bà thuộc địa bàn xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương và một phần huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, chiếm gần trọn cao nguyên Langbiang - Lâm Viên. Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà hiện nay có diện tích khoảng 64.800ha, là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE