Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Quân khu 1 là địa bàn chiến lược, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh (QPAN) đối với khu vực miền Bắc, Thủ đô Hà Nội và cả nước. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 luôn quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, LLVT Quân khu 1 đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng thường trực chính quy có trình độ, khả năng và sức cơ động cao; xây dựng các khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phát triển rộng khắp; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XIV, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu ngày càng nâng lên, góp phần xây dựng địa bàn giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QPAN, xứng đáng là “phên giậu vững bền” nơi địa đầu Tổ quốc.

LLVT Quân khu thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, "thế trận lòng dân" vững chắc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thực hiện tốt chính sách đối với quân nhân và chính sách hậu phương quân đội, quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phối hợp chăm lo người có công.

Tổ chức huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu và đặc điểm tình hình nhiệm vụ của LLVT Quân khu; từng bước nâng cao khả năng, trình độ tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng. Duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Công tác hậu cần có bước phát triển vượt bậc, doanh trại được đầu tư cải tạo, xây mới chính quy, khang trang, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng tốt hơn. Công tác kỹ thuật có nhiều tiến bộ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức được đặc biệt quan tâm với nhiều biện pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được đẩy mạnh, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo gắn với phân công trách nhiệm cá nhân, coi trọng tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Toàn Đảng bộ không có suy thoái về chính trị tư tưởng; không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; triển khai xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt, 3 không” trong toàn Đảng bộ mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác cán bộ được thực hiện tốt, hài hòa giữa bảo đảm số lượng gắn với điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật. Do đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu Đảng không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo các nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống và thành tích đạt được trong những năm qua, để tiếp tục xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, LLVT Quân khu 1 tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện sát đúng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, các lực lượng trong và ngoài quân đội tăng cường các biện pháp nắm tình hình; kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý các tình huống ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng các tỉnh trên địa bàn thành KVPT vững chắc, góp phần xây dựng thế trận chung của cả nước.

Tập trung xây dựng LLVT Quân khu 1 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tích cực giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; nhất là nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức, xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, sẵn sàng chiến đấu cao. Đồng thời chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, nhất là nơi ăn ở, sinh hoạt, ưu tiên các đơn vị ở các huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa. Làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu 1, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh chú trọng quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ của LLVT Quân khu trong tình hình mới./.

Trung tướng Trần Hồng Minh
(Tư lệnh Quân khu 1)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội là doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng 4.0, là doanh nghiệp cam kết với Chính phủ về triển khai đưa ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 94/Tháng 8 năm 2019-Báo Hằng tháng Báo Tết Âm lịch 2019

Là một trong những điểm đến nổi tiếng trong mùa vàng Mù Cang Chải (Yên Bái), đồi mâm xôi ở xã La Pán Tẩn (danh thắng cấp Quốc gia) được mệnh danh là ngọn đồi đẹp nhất trung du Tây Bắc, vào top 10 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Những ngày này, đồi mâm xôi đang được đồng bào nơi đây chăm sóc cẩn...

Ảnh : Bảo Hân

LIÊN KẾT WEBSITE