Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Lược ghi phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Thông qua kết quả thảo luận tại các tổ và tại Hội trường, nhìn chung các ý kiến đều cơ bản nhất trí với những nội dung do Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy trình Hội nghị; nhiều ý kiến đã phân tích, đánh giá, làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; đồng thời góp ý xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh năm 2019.

Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; KT-XH của nước ta vẫn đang đứng trước những khó khăn nhất định, tiềm ẩn một số yếu tố bất lợi có thể tác động đến kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an ninh - xã hội. Để chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong quý IV/2018 và thời gian tiếp theo, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nội dung đã được giao theo thời gian, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung như:

(1) Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

- Chủ động tiếp nhận, khẩn trương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa 12, trong đó chú trọng đến Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên BCH Trung ương; chủ động rà soát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cũng như các dự kiến về phương pháp, cách làm về công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp sau khi có chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương;

- Khẩn trương hoàn chỉnh Quy định về tiêu chí chức danh thuộc BTV Tỉnh ủy quản lý; Quy định bổ sung nhiệm vụ “tăng cường đi cơ sở” đối với các đồng chí là thường trực Tỉnh ủy, ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh theo Quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã được sửa đổi, bổ sung; tích cực đẩy nhanh tiến độ hơn nữa về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển, sắp xếp cán bộ mà thường trực cấp ủy, BTV cấp ủy đã có chủ trương phục vụ Đề án số 09-ĐA/TU, Kế hoạch số 79-KH/TU của BTV Tỉnh ủy và công tác nhân sự nhiệm kỳ;

- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo hướng cải cách, khoa học và hiệu quả; coi trọng đoàn kết nội bộ và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dự báo tình hình, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, tạo đồng thuận cao trong xã hội và niềm tin cho nhân dân; kịp thời có phản hồi và kiến nghị xử lý đối với các trường hợp đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng tới tình hình và sự phát triển chung của tỉnh.

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và theo chương trình, kế hoạch năm; kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại và tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu xây dựng dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của BTV Tỉnh ủy.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân hướng về cơ sở; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở cơ sở. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ các cấp (nhiệm kỳ 2019-2024); chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 88 năm (18/11/1930-18/11/2018) Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và chỉ đạo việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” trang trọng, ý nghĩa; tổng kết 05 năm (2013-2018) thực hiện Quy định số 217 và 218 của BCH-TW về việc ban quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; và quy định về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức tốt các hoạt động “Tháng vì người nghèo (18/10-18/11) không để ai bỏ lại phía sau”.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, theo dõi, đôn đốc các vụ án, vụ việc theo quy định, nhất là các vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí để tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng dứt điểm, ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh theo chương trình, kế hoạch đã đề ra (dự kiến 05/12/2018), trong đó coi trọng những quyết sách lớn mang tính chủ trương về phát triển KT-XH, quốc phòng và an ninh; đồng thời phải hết sức thận trọng, chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn theo đúng quy trình, quy định, khách quan toàn diện, hiệu quả thiết thực.

(2) Đối với công tác phát triển KT-XH

- Chủ động rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và cả nhiệm kỳ; đồng thời, bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, vận dụng linh hoạt, sáng tạo với đặc điểm tình hình của địa phương, lĩnh vực để chủ động xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 phù hợp, có tính khả thi, hiệu quả.

 - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư dự án đã và đang được đăng ký, cấp phép hoặc ghi nhớ. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển các doanh nghiệp. UBND tỉnh sơ kết đánh giá lại việc thu hồi các dự án từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, gắn với việc lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với cử tri là doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp để chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết có hiệu quả những vướng mắc phát sinh;

- Tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, lạm dụng thu, xử lý nghiêm tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế. Thực hiện tốt nguyên tắc chi, tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả. Đồng thời nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, không triển khai hoặc triển khai thực hiện không đúng mục đích, thời gian theo quy định.

- Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho nông dân. Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ mùa; chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ đông xuân; thẩm định công nhận các xã về đích nông thôn mới; phòng chống dịch bệnh mùa đông cho gia súc, gia cầm, đặc biệt chú ý “dịch tả lợn châu Phi” lây lan.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường và rừng, đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa các bên và thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản và đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định. Chú trọng bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, an toàn hồ đập trong mùa mưa bão.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm; các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục - đào tạo, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tổ chức khánh thành việc trùng tu, tôn tạo và mở rộng Khu di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, gắn với việc cắt băng khánh thành, thông xe cầu Bến Tượng (T.P Thái Nguyên).

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh.

- Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, đảm bảo chất lượng và ổn định giá cả hàng hóa; tổ chức các đợt cao điểm, hoạt động kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông trong dịp cuối năm 2018.

(3) Đối với quốc phòng và an ninh

Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh gắn kết với nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương. Coi trọng công tác dự báo tình hình và nắm chắc diễn biến tình hình có liên quan; chủ động phòng ngừa chiều sâu và tấn công toàn diện đối với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở mọi nơi và trong mọi tình huống. Hoàn thành tốt kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương tăng cường lực lượng công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã theo sự chỉ đạo của Trung ương...

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

TNĐT
Cập nhật
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội là doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng 4.0, là doanh nghiệp cam kết với Chính phủ về triển khai đưa ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 94/Tháng 8 năm 2019-Báo Hằng tháng Báo Tết Âm lịch 2019

Đến với xứ sở Tây Bắc vào mùa nào cũng đẹp vì bốn mùa tiết trời mát mẻ, trong lành và hoa thơm trái ngọt. Mùa này, sắc vàng của Tây Bắc hấp dẫn du khách trên những cung đường dài. Hành trình du lịch giữa mùa thu vàng Tây Bắc là hành trình khám phá vẻ đẹp của non nước Việt Nam, mang đến cho con...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE