Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện phát biểu tại buổi làm việc của Tổ biên tập Văn kiện với khối cơ quan tài chính, ngân hàng.
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện phát biểu tại buổi làm việc của Tổ biên tập Văn kiện với khối cơ quan tài chính, ngân hàng.

Ðại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. Nhân dịp này, Báo Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền phục vụ cho sự kiện trọng đại này.

P.V: Thưa đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xin đồng chí trao đổi kỹ hơn về yêu cầu của công tác tuyên truyền cho Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng trong dịp này?

Đ/c Lê Văn Tuấn: Công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng... nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để từ đó tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, tỉnh Thái Nguyên đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, trong đó đề ra các yêu cầu cụ thể đối với công tác tuyên truyền như:

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời huy động các lực lượng cùng thực hiện công tác tuyên truyền. Xác định rõ công tác tuyên truyền phải “đi trước một bước”, chủ động nắm sát diễn biến tư tưởng, tâm trạng trong Đảng, trong nhân dân liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; dự báo trước các vấn đề có thể nảy sinh để định hướng tư tưởng đúng đắn và có phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Nội dung tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp; hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp được tổ chức bảo đảm chất lượng, thiết thực, phù hợp với tình hình thực hiện, chống lãng phí, tránh phô trương, hình thức…

P.V: Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tập trung vào những nội dung cơ bản nào thưa đồng chí?

Đ/c Lê Văn Tuấn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh theo 3 đợt cao điểm. Nội dung tuyên truyền tập trung nêu bật lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, phải tuyên truyền sâu rộng nội dung các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; trong đó tập trung nêu bật những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền các cấp; thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước, của địa phương 5 năm qua; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời phản ánh những tâm tư, tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân gửi tới đại hội đảng bộ các cấp; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội; các phong trào thi đua chào mừng đại hội… đặc biệt là diễn biến, kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các nghị quyết, chương trình được đại hội thông qua. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ở các cấp để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

P.V: Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, các đơn vị, địa phương cần có những hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ yếu nào, thưa đồng chí?

Đ/c Lê Văn Tuấn: Công tác tuyên truyền Đại hội Đđảng bộ các cấp được tổ chức nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, đem lại hiệu quả thiết thực. Để làm tốt công tác này, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong nhân dân về các nội dung liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp.

 Các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các diễn đàn trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc đại diện cấp ủy, tổ chức Đảng với các tầng lớp nhân dân.

 Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng, đoàn thể; các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi để lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội; phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước vào thời điểm trước, trong và sau đại hội; tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp gắn với chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương; triển khai tuyên truyền cổ động, trực quan; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, khu dân cư xanh, sạch, đẹp; thực hiện gắn biển các công trình chào mừng đại hội…

P.V: Đồng chí có những lưu ý gì trong công tác tuyên truyền đối với các đảng bộ trong toàn tỉnh?

Đ/c Lê Văn Tuấn: Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm tôi đã nêu ở trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, cần chú ý một số nội dung: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội. Kịp thời phát hiện, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng...

Phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp thông tin sai sự thật gây hoang hoang dư luận, mất lòng tin của nhân dân… Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp đồng thời với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh… Trong đó đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Thúy Hằng
(Thực hiện)
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Sở lao động Thương binh và Xã hội thông báo hủy kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn (Đợt 1/2020) và sẽ thông báo về kỳ thi tiếp theo sau khi có thông báo chính thức của Trung tâm lao động ngoài nước.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 100/Tháng 02 năm 2020-Báo Hằng tháng

Trong thời điểm tạm dừng hoạt động kinh doanh, chị Nguyễn Thị Huyền và Nông Thị Thu Hương, ở tổ 15, phường Hoàng Văn Thụ (T.P Thái Nguyên) đã tự may khẩu trang để phát miễn phí. Máy may của gia đình, nguồn vải sẵn có, mỗi ngày các chị may được khoảng 200 chiếc khẩu trang hai lớp. Sản phẩm làm ra...

Ảnh : Hồng Tâm

LIÊN KẾT WEBSITE