Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Tổng Biacute; Nocirc;ng Đức Mạnh gặp gỡ caacute;c đại biểu về dự đại hội
Tổng Biacute; Nocirc;ng Đức Mạnh gặp gỡ caacute;c đại biểu về dự đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VII khai mạc trọng thể sáng nay (28/9), tại Hà Nội.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; các nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; các vị chức sắc tôn giáo; các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các Đoàn đại biểu quốc tế: Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị Trung Quốc, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và các đại biểu đại diện Đại sứ quán của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam cùng 989 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, các doanh nhân và kiều bào ta ở nước ngoài đã dự Đại hội.

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Đại hội MTTQ Việt Nam lần này được tiến hành thống nhất từ cơ sở lên, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ Việt Nam. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh được phong trào hành động cách mạng trong tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước, nhất là chung sức, chung lòng, cùng Đảng và nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng hợp lý.

 

Theo Chủ tịch Huỳnh Đảm, 5 năm qua, MTTQ Việt Nam đã tổ chức thực hiện chương trình hành động do Đại hội MTTQ lần thứ VI đề ra đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, nỗ lực cùng Đảng và Nhà nước tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 20 năm đổi mới đất nước, khối đại đoàn kết được tăng cường, vai trò của MTTQ ngày càng được khẳng định và phát huy.

 

Báo cáo Chính trị do đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, hạn chế trong công tác Mặt trận. Đó là nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa có sự đổi mới mạnh mẽ, chưa đi sâu nghiên cứu từng đối tượng cụ thể để có chủ trương, giải pháp vận động cho phù hợp trong điều kiện mới. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và đoàn thể còn thiếu cơ chế phối hợp; còn hiện tượng trùng lắp, chồng chéo lên nhau những cuộc vận động, nhất là việc nhân đạo, từ thiện. Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; Mặt trận chưa làm tốt vai trò phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chưa đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng cơ chế, cũng như thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa có nhiều hiệu quả.

 

Đa dạng hóa các hình thức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

 

Về phương hướng, nhiệm vụ của Mặt trận trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Vũ Trọng Kim nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiên đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ và giữ gìn kỷ cương, phép nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

 

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Đại hội, những đại diện tiêu biểu cho khối đại đoàn kết và thống nhất ý chí của 54 dân tộc anh em, của các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài đã về dự Đại hội.

 

Tổng Bí thư hoan nghênh những nội dung đã được trình bày trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh: Thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chung, những chủ trương lớn và các giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị và chương trình hành động, MTTQ Việt Nam nhất định sẽ nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò to lớn của mình trong xã hội và trong hệ thống chính trị của đất nước ta.

 

Tổng Bí thư cũng lưu ý những kết quả trong công tác Mặt trận đạt được còn thấp so với khả năng, tiềm lực của đất nước; Công tác dân vận, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt chậm đổi mới, có biểu hiện hành chính hóa và hình thức chủ nghĩa. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo còn hạn chế.

 

Tổng Bí thư đề nghị trong nhiệm kỳ VII (2009-2014), Mặt trận cần tập trung làm tốt việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, cộng đồng dân cư trong toàn dân, toàn quân và trên phạm vi toàn quốc.

 

Theo Tổng Bí thư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

 

Mặt trận cần mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và tích cực hội nhập quốc tế, góp phần cùng đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước nhằm củng cố môi trường  hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển để xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

Tổng Bí thư nêu rõ: Để đưa chương trình hành động vào cuộc sống, một đòi hỏi quan trọng là Mặt trận cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Phấn đấu để từng bước thực hiện khẩu hiệu: Công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt.

 

Từ diễn đàn Đại hội, Tổng Bí thư tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nguyện suốt đời tuân theo Di chúc của Người, phấn đấu thực hiện cho được điều mong muốn cuối cùng của Người mà cũng là mong muốn của toàn dân tộc, của mỗi người Việt Nam là: “Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, góp phần tích cực vào sự nghiệp bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

 

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư đã tặng MTTQ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

Đại hội lần này với chủ đề "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" có nhiệm vụ nhận định, đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kiểm điểm việc thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VI (2004 -2009), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VII (2009 -2014), với quyết tâm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dận tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI, giữ vững độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

 

Chiều 28/9, Đại hội tiếp tục thảo luận theo các chuyên đề: Phát huy vai trò của Mặt trận trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; MTTQ Việt Nam với vai trò phát huy dân chủ XHCN, tham gia giám sát và phản biện xã hội…

 

Đại hội làm việc trong 3 ngày, từ 28 đến 30/9.

thuha
Theo VOVNews
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012; Căn cứ vào Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Công an huyện Đại Từ...
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, nhiều nội dung sẽ có hiệu lực từ 1/8. Một trong những nội dung quy định mới của Thông tư lần này là...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 105/Tháng 07 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE