Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X họp Hội nghị toàn thể lần thứ sáu. Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đã về dự Hội nghị, chúc toàn thể các đồng chí sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi trên các cương vị công tác của mình.

Theo Chương trình công tác toàn khóa, Hội nghị lần này sẽ thảo luận và thông qua các đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012; thành lập Tiểu ban tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; thành lập Tiểu ban tổng kết tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại Hội nghị này, theo Quy chế làm việc, Bộ Chính trị sẽ báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương kiểm điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2007, trọng tâm công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2008; những việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; công tác kiểm tra, giám sát năm 2007; công tác tài chính Ðảng năm 2007 và một số vấn đề quan trọng khác.

Với những nội dung trên, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức to lớn. Các đề án và báo cáo đã được gửi đến các đồng chí. Ðây là những vấn đề cần thiết, cụ thể hóa đường lối, quan điểm do Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra, nhằm bảo đảm định hướng chính trị đúng đắn trên con đường phát triển đi lên của đất nước.

1- Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở cơ sở. Ðây là hai vấn đề có mối quan hệ hữu cơ, tác động lẫn nhau. Ðội ngũ đảng viên có chất lượng tốt là nhân tố cơ bản bảo đảm cho tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, mặt khác, tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong những năm qua, Ðảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định và giải pháp về nhiệm vụ này. Các tổ chức cơ sở đảng đã tích cực chấp hành và có nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố các cơ sở yếu kém; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng với củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và phát triển đảng viên mới. Nhiều cấp ủy cấp trên đã hướng về cơ sở, tăng cường chỉ đạo, tạo được những chuyển biến tốt về công tác xây dựng Ðảng ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên, công tác xây dựng Ðảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng. Không ít tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không làm tròn vai trò hạt nhân chính trị và nền tảng của Ðảng, không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, thậm chí có những tổ chức cơ sở đảng tê liệt, mất sức chiến đấu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, thậm chí có một số cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém cả về phẩm chất và năng lực, thiếu tính chiến đấu, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng. Ðể khắc phục những yếu kém đó, Ðại hội X của Ðảng đã xác định phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng từ cơ sở; thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng, chú trọng những địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, ở các đảng bộ, chi bộ yếu kém; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu; có phẩm chất đạo đức cách mạng; có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập trường giai cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Ðảng; năng động, sáng tạo, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.

Ðây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên mà toàn Ðảng phải tập trung thực hiện. Hội nghị lần này cần đi sâu thảo luận và đề ra được những giải pháp thiết thực nhằm tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là cầu nối giữa Ðảng với quần chúng, đủ sức lãnh đạo giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, bảo đảm cho tổ chức cơ sở đảng thực sự là nền tảng của Ðảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, "nói đi đôi với làm", thực sự là "đảng viên đi trước, làng nước theo sau".

2- Ðại hội X của Ðảng xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách để huy động mọi nguồn lực nhằm "phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Tại Hội nghị này, chúng ta sẽ thảo luận và quyết định những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một mô hình hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. Chúng ta phải vừa làm, vừa đúc kết thực tiễn. Vấn đề đặt ra là phải tạo được sự thống nhất nhận thức, quan điểm, mục tiêu và các chủ trương, giải pháp để đi đến sự thống nhất trong hoạt động thực tiễn, từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải tôn trọng, vận dụng đầy đủ, đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, đồng thời phải phù hợp với điều kiện cụ thể phát triển của Việt Nam. Phải bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế; giữa các yếu tố thị trường và các loại thị trường để hình thành và vận hành thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa thể chế kinh tế với thể chế chính trị, xã hội; giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường.

Chúng ta cần tích cực, chủ động với quyết tâm chính trị cao, tập trung giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn phát sinh, đồng thời phải có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm. Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3- Ðại hội X của Ðảng đã đề ra nhiệm vụ tăng cường xây dựng giai cấp công nhân có giác ngộ và bản lĩnh chính trị, có trình độ học vấn và nghề nghiệp ngày càng cao trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn; là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam, là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Ðảng và Nhà nước. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh theo hướng phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước. Ðó là giai cấp công nhân ngày càng được trí thức hóa, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết và hợp tác quốc tế; xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng giai cấp công nhân nước ta vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, là trách nhiệm của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn dân tộc.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất to lớn. Hội nghị họp vào những ngày đầu năm 2008, năm bản lề của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, năm toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao để sớm hoàn thành các mục tiêu mà Ðại hội lần thứ X của Ðảng đã đề ra; đồng thời đây lại là những ngày cuối cùng của năm Ðinh Hợi, khi mà tất cả chúng ta đang phải chăm lo thật chu đáo tết Nguyên đán Mậu Tý cho toàn dân, để mọi nhà và mọi người đều được hưởng một cái Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và bình yên.

Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tập trung tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến để hội nghị thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.
ND
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Sau hơn 25 năm gây dựng, T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đã trở thành một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, kinh doanh nhiều lĩnh vực, từ tài chính, ngân hàng đến bất động sản, xuất nhập khẩu, logistics, thể thao, y tế......
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ" Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số báo Kỷ niệm 73 năm CMT8, Quốc khánh 2-9-2019 Số 96/Tháng 10 năm 2019-Báo Hằng tháng

Nằm ở vùng hạ lưu Châu thổ, An Giang được hưởng thụ hương phù sa ngọt ngào từ sông mẹ Mê Công. Thông lệ hằng năm, cứ tháng 7 âm lịch, nước từ thượng nguồn tràn về sông rạch, đồng ruộng An Giang chở theo bao quà tặng thiên nhiên là phù sa, tôm cá. Mùa lũ An Giang kéo dài ba tháng nhưng không dữ...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE